Preskoči na vsebino

Kmetijstvo

I. Splošne določbe

1. člen

()

Državno tekmovanje oračev v letu 2023 organizirajo Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Grad Prestranek, d.d., Grm CBT Novo mesto, KGZS Zavod Nova Gorica (v nadaljevanju organizatorji).

2. člen

()

Tekmovalci in tekmovalke tekmujejo v oranju na strnišču in ledini z dvo- ali več-brazdnimi krajniki in obračalnimi plugi. Tekmovalci in tekmovalke tekmujejo posamično in ekipno. Ekipo sestavljajo po dva tekmovalca iz posameznega regijskega – območnega tekmovanja, praviloma najbolje uvrščeni tekmovalec na plugu krajniku in na obračalnem plugu, vodja ekipe, vsaj dva sodnika z licenco sojenja na državnem tekmovanju, globinomerci in  nadzorniki parcel. Organizator lahko v skladu z Razpisom omogoči tekmovanje več kot dvema tekmovalcema iz posamezne regije – območja, vendar ekipo sestavljata vedno le po dva tekmovalca.

Organizator lahko z razpisom določi, da na tekmovanju poleg ekip regij – območij sodelujejo tudi tekmovalci – posamezniki (v nadaljevanju: odprto tekmovanje). Pri odprtem tekmovanju imajo prednost tekmovalci, ki sestavljajo ekipe regij – območij, kjer je bilo predhodno izvedeno izbirno tekmovanje.  Z razpisom se določi skupno število tekmovalcev glede na razpoložljive  tekmovalne površine ter način izbire   tekmovalcev – udeležencev do zapolnitve razpisanih mest, če je prijavljenih več tekmovalcev.

II. Organizacija in vodenje tekmovanja

3. člen

()

Državno tekmovanje v oranju praviloma poteka drugi vikend v septembru. Vodijo ga Organizacijski odbor, Vrhovna komisija ter vodja tekmovanja.

Organizacijski odbor sestavljajo: predsednik,  vodja tekmovanja, predsednik Vrhovne komisije in člani,  ki jih določi  organizator in gostitelj.

Vodstvo tekmovanja   sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik Organizacijskega  odbora  in predsednik Vrhovne komisije. Vodstvo tekmovanja vodi  in  nadzoruje delo vseh odgovornih v skladu s Pravili tekmovanja in ocenjevanja o oranju ter zagotavlja nemoteno izvedbo državnega tekmovanja oračev in izjemoma lahko rešuje morebitne predloge za suspenze tekmovalcev in vseh sodnikov  ter opravlja še druge naloge v skladu s tem pravilnikom.

Vrhovno komisijo sestavljajo: vodja sodnikov, ki je tudi predsednik, vodja globinomercev, vodja nadzornikov parcel,  po en predstavnik regije, ki je na državno tekmovanje prijavila popolno ekipo, skladno z 2. členom tega pravilnika in dva člana, ki ju po potrebi določi  Komisija ZOTKS za kmetijstvo. Član vrhovne komisije, ki ga predlaga regija, mora imeti minimalno licenco za sojenje na državnih tekmovanjih. Člani vrhovne komisije morajo biti znani najkasneje pet dni pred začetkom državnega tekmovanja.

Vrhovna komisija  določi sestavo sodniških komisij, globinomercev, nadzornikov in drugih delovnih teles, potrebnih za izvedbo ocenjevanja tekmovalcev. Pri sestavi komisij se mora upoštevati načelo enakomerne regijske zastopanosti vseh prijavljenih ekip regij – območij in tekmovalcev posameznikov.

Po vnosu vseh podatkov sodnikov, globinomercev in kazenskih točk, vrhovna komisija  pregleda in potrdi rezultate tekmovanja ter jih javno razglasi ob zaključku tekmovanja.

III. Oranje

4. člen

()

Tekmovanje v oranju poteka na strnišču in ledini. Orientacijsko globino se objavi z razpisom. Izjemoma lahko globino oranja določi Vrhovna komisija neposredno pred tekmovanjem, vendar se mora o tem obvestiti vse tekmovalce in vodje ekip.

Pred uradnim začetkom državnega tekmovanja je uradni trening, ki ga določi organizator z razpisom tekmovanja.

V času uradnega treninga je obvezen sestanek vseh sodnikov in poenotenje sojenja v skladu s pravilnikom. Obvezen  je tudi informativni sestanek z vodji ekip.

5. člen

()

Plugi morajo biti lemežni dvobrazdni ali večbrazdni in morajo imeti črtala in praviloma predplužnike.

Plužna telesa se ne smejo odstraniti s pluga, da se na tekmovanju ne bi dobil učinek dela eno brazdnega  pluga.

S tem se ne izključuje uporaba enega plužnega telesa pri odpiranju in zapiranju brazde pod pogojem, da najmanj dve plužni telesi ostaneta na plugu.

Pri tri-brazdnem plugu ima tekmovalec pravico dvigniti ali odstraniti zadnje plužno telo le pri odpiranju prvih brazd (izdelava  sendviča) tako, da je sendvič izdelan kot  pri dve-brazdnem plugu.

Tekmovalec z več-brazdnim plugom lahko s tretjo brazdo zapira krono tudi tako, da napravi pri izdelavi sendviča prvo brazdo krone.

6. člen

()

Vsak tekmovalec mora preorati parcelo praviloma 20 arov, velikosti 100 x 20 m na strnišču in praviloma 20 arov, velikosti 100 x 20 m na ledini. Pričetek oranja prve brazde je označen s količkoma na vsaki strani tekmovalne parcele. Pri oranju z dve-brazdnim plugom se za krono z vsake strani naorava 8 brazd – v kolikor zapiramo krono s tremi brazdami pa je  v kroni 7 brazd na levi in 8 brazd na desni strani. V primeru pomanjkanja površin lahko vodstvo tekmovanja zmanjša površino in dolžino tekmovalnih parcel, vendar ne manj kot 70m (14 arov).

S tribrazdnim plugom se naorava za krono praviloma z vsake strani po 9 brazd (pri tribrazdnem zapiranju krone s tremi brazdami je 8 brazd na levi  in  9 brazd na desni strani, če se orje prvo brazdo krone pri odpiranju pa 7 brazd z leve in 9 brazd z desne).

Pri oranju z obračalnimi plugi se izdela krona samo z ene strani, tako, da odpre tekmovalec prvo brazdo v smer, kjer bo oral polovično krono, ki je vedno napravljena pri dvobrazdnem plugu z 8 brazdami in pri tribrazdnem plugu z  9 brazdami.

Med parcelami ne sme biti nobenega presledka ali nepreorane površine. Pri naoravanju prve brazde k sosednji kroni ima tekmovalec pravico to brazdo ravnati, zmanjšati ali povečati tako, da si svojo parcelo razdeli v enakomerno velike brazde. Če pri tem potlači sosedovo brazdo, mora to odločitev predhodno prijaviti nadzorniku parcele, ki o tem obvesti vodjo nadzornikov parcel.

7. člen

()

Znak za začetek in konec posameznih faz oranja daje starter tekmovanja. Vsak tekmovalec odpre prvi brazdi in počaka na oceno komisije za oranje. Čas za odpiranje sendviča je 20 minut. Čas določen za oranje je praviloma 2 uri 40 min. Po znaku za zaključek odpiranja sendviča in oranja se tekmovalcu meri prekoračitev časa oranja, ki se kaznuje v skladu s pravili o ocenjevanju oranja.

Če mora tekmovalec čakati soseda ali v primeru mehanične okvare traktorja ali pluga ter zaradi drugih okoliščin, ki so izven vpliva tekmovalca ali organizatorja, mora to takoj prijaviti nadzorniku parcele, ki zabeleži čas in o tem obvesti vodjo nadzornikov parcel. Nadzornik parcele tekmovalcu meri čas čakanja in ga obvesti o dodatnem času, ki ga ima na razpolago po znaku za zaključek oranja. V primeru večjega podaljšanja časa Vodja nadzornikov parcel obvesti Vrhovno komisijo

8. člen

()

Tekmovalci tekmujejo s traktorji in odgovarjajočimi dve brazdnimi ali več brazdnimi lemežnimi plugi krajniki ali obračalnimi plugi.

V prijavi ekipe se mora obvezno za vsakega tekmovalca navesti znamko traktorja ter znamko in vrsto pluga, s katerim bo tekmoval.

IV. Red na tekmovalnem prostoru in kazenske točke

9. člen

()

Tekmovalec dobi kazenske točke za:

 • nikjer na parceli ne smejo biti vidne sledi traktorskih koles, razen pri izdelavi razora smejo biti brazde potlačene, oziroma je vidna sled koles.Vsaka posamična dodatna sled koles na tekmovalni parceli se kaznuje z 1 točko,
 • dvojna sled koles v razoru po dolžini parcele se kaznuje z 1-10 kazenskimi točkami,
 • če zadnji dve brazdi v razoru pri plugih krajnikih nista obrnjeni h kroni se tekmovalca kaznuje z 10 kazenskimi točkami,
 • za napačno število brazd pri obračalnih plugih od klina do razora se kaznuje tekmovalec z 10  kazenskimi točkami,
 • za poskusno oranje izven časa, ki je določen za to, 10 kazenskih točk.

Elemente  navedene do tukaj, dodeljuje Vrhovna komisija.

 • Za prazen hod pri obračalnih plugih, kar ni dovoljeno, je kazen 10 točk,
 • za prekoračitev časa in sicer za vsako začeto minuto prekoračitve pri izdelavi sendviča, je kazen 1 točka,
 • za vsako začeto minuto pri prekoračitvi časa na koncu glavnega oranja parcele je kazen 5 točk,
 • za kakršno koli pomoč tekmovalcem drugih oseb med oranjem 5 točk, dovoljena je le pomoč  pri postavljanju količkov za smer odpiranja prvih brazd,
 • za dodatne oznake na traktorju za smer vožnje pri odpiranju sendviča je kazen 5 točk,
 • za popravljanje brazd z rokami ali nogami je kazen 5 točk,
 • za oranje izven parcele na obračalnem pasu med samim tekmovanjem je kazen 5 točk,
 • za uporabo mobilnega telefona med oranjem je kazen 5 točk.

Elemente navedene do tukaj  dodeljujejo nadzorniki parcel skupaj z Vodjem nadzornikov parcel.

Pri svojem delu morajo vodstvo tekmovanja, člani strokovnih komisij in tekmovalci spoštovani vse varnostne ukrepe (ne smejo biti pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc, upoštevati morajo prometno zakonodajo, varno delo z mehanizacijo in navodila vodstva tekmovanja), da ne poškodujejo sebe ali tretje osebe, strojev in orodja.

V primeru nespoštovanja določb pravilnika in/ali navodil organizatorja tekmovanja s strani tekmovalca, član sodniškega zbora opozori tekmovalca. V  primeru nadaljevanja kršitev, sodnik obvesti Vrhovno komisijo, ta pa lahko predlaga Vodstvu tekmovanja izključitev – suspendiranje tekmovalca. Vsakega od udeležencev tekmovanja, ki grobo krši ta pravilnik, je Vodstvo tekmovanja dolžno suspendirati.

10. člen

()

Pri oranju strnišča in ledine lahko tekmovalec s plugi krajniki doseže največ 260 točk oziroma skupno v obeh disciplinah največ 520 točk in z obračalnimi plugi največ 280 točk oziroma skupno v obeh disciplinah največ 560 točk.

V. Sodniki in ocenjevanje

11. člen

()

Tekmovanje v oranju ocenjujejo sodniške komisije po pravilih o ocenjevanju oranja, ki je sestavni del tega pravilnika.

Sodniki se morajo obvezno udeležiti usposabljanja sodnikov, ki ga Vrhovna komisija organizira pred začetkom vsakega državnega tekmovanja. Komisija ZOTKS za kmetijstvo vodi evidenco udeležb na usposabljanjih. Neudeležba na usposabljanjih pomeni izgubo licence za sodnika na državnem tekmovanju.

Sodniške komisije imajo praviloma tri člane.  Pri svojem delu se sodniki znotraj sodniške ekipe posvetujejo, poenotijo in oddajo enotno oceno na predpisanem obrazcu, podpisanem s strani vseh sodnikov. Pri ocenjevanju tekmovalcev ekip, ki so jih predlagale regije in tekmovalcev regije iz katerih prihajajo sodniki, se sodniki praviloma izločijo iz ocenjevanja. Po zaključku oranja Vrhovna komisija pregleda vse parcele in  določi kazenske točke v njeni pristojnosti.

12. člen

()

Ocene so javne.

Po vsakem zaključku oranja, takoj po vnosu vseh ocen, globin in kazenskih točk, pregleda Vrhovne komisije, se ocene v enem izvodu posredujejo vodjem tekmovalnih ekip. Vodje ekip se lahko na ocene pritožijo na vrhovno komisijo v roku 30 minut po prejemu ocen. V primeru, da Vrhovna komisija oceni, da je pritožba utemeljena, skliče ekipo sodnikov, ki so ocenjevali element(e), ki so predmet pritožbe,  za razjasnitev pritožbe. Udeležba sodnikov je obvezna.

Vodje ekip lahko pridobijo podatke o ocenah tudi med samim tekmovanjem, vendar samo za tekmovalce svoje ekipe. Način pridobivanja podatkov se objavi pred tekmovanjem.

VI. Štartne številke

13. člen

()

Vsak tekmovalec mora ves čas tekmovanja nositi startno številko, ki je hkrati tudi številka parcele, na ledini in strnišču, na katerih tekmuje. Žrebanje startnih številk se izvede pred začetkom tekmovanja oz. ob prijavi ekipe, ko so za parcele že določene številke na skici ali ko so parcele že oštevilčene.

VII. Nagrade in priznanja

14. člen

()

Na državnem tekmovanju oračev se podeljujejo nagrade in priznanja za naslednje uvrstitve ekip in posameznikov:

1. Za ekipno uvrstitev po posameznih kategorijah se podelijo priznanja in nagrade le, če v posamezni kategoriji sodeluje najmanj pet ekip. Za ekipno uvrstitev se upošteva skupno število doseženih točk pri oranju strnišča in ledine.

Kategorije, priznanja in nagrade:

Skupna uvrstitev – ekipa s plugi krajniki in obračalnimi plugi

 • za prvo mesto prejme ekipa prehodni pokal, plaketo in priznanje,
 • za drugo mesto prejme ekipa plaketo in priznanje,
 • za tretje mesto prejme ekipa plaketo in priznanje.

Ostale ekipe prejmejo priznanja za sodelovanje na tekmovanju. Po treh osvojenih pokalih prejme ekipa pokal v trajno last.

2. Za posamične uvrstitve s plugom krajnikom in obračalnim plugom na strnišču in ledini in skupno uvrstitev s plugom krajnikom in obračalnim plugom, se podeljujejo naslednja priznanja in nagrade:

2.1 Za posamično uvrstitev s plugi krajniki:

a). pri oranju strnišča

 • za prvo mesto v oranju strnišča priznanje in medalja,
 • za drugo mesto v oranju strnišča priznanje in medalja,
 • za tretje mesto v oranju strnišča priznanje in medalja.

b). pri oranju ledine:

 • za prvo mesto v oranju ledine priznanje in medalja,
 • za drugo mesto v oranju ledine priznanje in medalja,
 • za tretje mesto v oranju ledine priznanje in medalja.

2.2  Za posamično uvrstitev z obračalnimi plugi:

a). pri oranju strnišča

 • za prvo mesto v oranju strnišča: priznanje in medalja,
 • za drugo mesto v oranju strnišča: priznanje in medalja,
 • za tretje mesto v oranju strnišča: priznanje in medalja.

b). pri oranju ledine:

 • za prvo mesto v oranju ledine: priznanje in medalja,
 • za drugo mesto v oranju ledine: priznanje in medalja,
 • za tretje mesto v oranju ledine: priznanje in medalja.

2.3  Za skupno uvrstitev v oranju s plugi krajniki:

 • za prvo mesto v skupni uvrstitvi:  pokal, plaketo, priznanje in medalja,
 • za drugo mesto v skupni uvrstitvi:  plaketo, priznanje in medalja,
 • za tretje mesto v skupni uvrstitvi:  plaketo priznanje in medalja.

2.4  Za skupno uvrstitev v oranju z obračalnimi plugi:

 • za prvo mesto v skupni uvrstitvi:  pokal, plaketo, priznanje in medalja,
 • za drugo mesto v skupni uvrstitvi:  plaketo, priznanje in medalja,
 • za tretje mesto v skupni uvrstitvi:  plaketo, priznanje in medalja.

Organizator lahko nagradi tekmovalce tudi z denarnimi in praktičnimi nagradami.

VIII. Izbor državne ekipe za udeležbo na Svetovnem tekmovanju v oranju

15. člen

()

Ekipo Republike Slovenije za Svetovno tekmovanje v oranju za naslednje leto praviloma sestavljata dva tekmovalca: eden iz skupine plugov krajnikov in eden iz skupine obračalnih plugov,  ki sta posamezno v skupni uvrstitvi dosegla največ točk. V primeru, da se prvo uvrščeni iz posamezne skupine ne more udeležiti svetovnega tekmovanja, se svetovnega tekmovanja udeleži naslednji najbolje uvrščeni tekmovalec v skupini. V primeru enakega števila točk se člane ekipe RS za udeležbo na naslednjem  Svetovnem prvenstvu določi z javnim žrebom.

IX. Končne določbe

16. člen

()

Sestavni  del tega pravilnika so Pravila ocenjevanja za oranje s plugi krajniki in obračalnimi plugi.

17. člen

()

Za tolmačenje tega pravilnika je pristojno vodstvo tekmovanja.

18. člen

()

Ta pravilnik začne veljati z dnem potrditve na seji Komisije ZOTKS za kmetijstvo.  Pravilnik se objavi na spletni strani ZOTKS skupaj z Razpisom tekmovanja.

Sprejeto na seji  Komisije ZOTKS za kmetijstvo dne 8. 10. 2021.

Tone Horvat
predsednik komisije ZOTKS za kmetijstvo