Preskoči na vsebino

Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije

PRAVILNIK o tekmovanju mladih raziskovalcev osnovnih šol pri predmetih Sodobna priprava hrane ali Načini prehranjevanja ter kmetijskih, živilskih, gostinskih in turističnih, biotehniških srednjih ter višjih strokovnih šol z naslovom »Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije«

1. člen

()

Tekmovanje “Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije” (v nadaljevanju: tekmovanje) organizirata Zveza za tehnično kulturo Slovenije in GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma (v nadaljevanju: organizatorja).

2. člen

()

Namen tekmovanja je popularizacija etnoloških in kulinaričnih značilnosti slovenskega kulturnega prostora, odkrivanje za etnologijo in kulinariko nadarjenih učencev, dijakov in študentov ter spodbujanje mladih k poglabljanju znanja in raziskovalne dejavnosti na tem področju.

3. člen

()

Tekmovanje poteka samo na državni ravni.

4. člen

()

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno. Za prijavo je potrebno oddati prijavnico, ki je objavljena skupaj z razpisom. Prijavnico mentorji pošljejo Zvezi za tehnično kulturo Slovenije.

5. člen

()

Na tekmovanju lahko tekmujejo le učenci osnovnih šol, ki imajo vpisan izbirni predmet Sodobna priprava hrane ali Načini prehranjevanja in dijaki srednjih ter študentje višjih strokovnih šol kmetijske, gostinske in turistične, živilske, biotehniške smeri.

V primeru večjega števila prijav lahko komisija omeji število sodelujočih skupin na najmanj 3 naloge s posamezne šole. V vsaki skupini lahko sodelujejo do največ trije avtorji.

6. člen

()

Za izvedbo tekmovanja je po strokovni plati pristojna Komisija ZOTKS za pripravo državnega tekmovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje ZOTKS.

Komisijo sestavljajo zunanji sodelavci ZOTKS, predstavniki Univerze v Ljubljani in drugi strokovnjaki.

Organizatorja in komisija opravljajo naslednje naloge:

 • določijo temo tekmovanja,
 • določijo kraj, datum in čas tekmovanja,
 • izvedejo tekmovanje,
 • pregledajo raziskovalne naloge in jih ocenijo,
 • ocenijo izdelke tekmovalcev,
 • poskrbijo za javni zagovor raziskovalnih nalog,
 • razvrstijo tekmovalce po uspehu in razglasijo rezultate,
 • podelijo priznanja,
 • priskrbijo nagrade za tekmovalce,

izdelajo poročilo o tekmovanju in ga objavijo na spletni strani www.zotks.si.

7. člen

()

Vsebina tekmovanja obsega:

 • samostojno izdelano nalogo (tipkopis) s priloženo dokumentacijo,
 • zagovor pred strokovno komisijo, ki preverja samostojnost kandidatov oz. kandidatk pri oblikovanju naloge, pristop, metode in rezultate, sistematičnost in smiselnost podanega gradiva ter splošno razgledanost; zagovor je omejen na 10 minut, komisija pa ima še dodatnih 5 minut časa, da avtorjem posamezne naloge postavi vprašanja, ki se nanašajo na njihovo nalogo,
 • praktični del: vizualni prikaz naloge (jedi oziroma drugi izdelki, plakat ali PowerPoint predstavitev).

8. člen

()

Organizatorja do konca septembra objavita razpis tekmovanja »Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije« za tekoče šolsko leto.

Razpis je objavljen na spletni strani ZOTKS www.zotks.si.

9. člen

()

Razpis tekmovanja obsega:

 • čas ter kraj izvedbe tekmovanja,
 • roke za prijavo in oddajo nalog ter preostalih gradiv,
 • seznam potrebnih gradiv za oddajo,
 • temo in predstavitev teme,
 • prijavnico.

10. člen

()

Posamezno raziskovalno nalogo lahko pripravijo največ trije avtorji.

11. člen

()

Naloge morajo kandidati predložiti v treh (3) tiskanih izvodih. Naloge morajo biti oddane do datuma, navedenega v razpisu, v slovenskem jeziku ter v obliki, ki ustreza področju raziskovalnega dela. Naloge odpošljejo na naslov Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana.

Poleg naloge v tiskani obliki mora/jo avtor/ji posebej na elektronskem nosilcu oddati še celotno nalogo, kratek članek o vsebini naloge (gl. 13. člen), pet do šest (5–6) fotografij in najmanj tri (3) recepte.

12. člen

()

Naloge morajo zajemati naslednje elemente:

 • naslovna stran,
 • povzetek in ključne besede,
 • kazalo,
 • uvod,
 • teoretični del,
 • metoda dela,
 • rezultati z razpravo (praktični del),
 • zaključek,
 • viri in literatura,
 • priloge.

Naloga mora vsebovati najmanj 15 tipkanih strani, priporočljiva zgornja meja pa je 40 tipkanih strani formata A4. Obseg naloge je lahko daljši (ne pa krajši od 15 strani), če je to potrebno za jasno predstavitev teme; število strani v tem primeru nima odločilnega vpliva na končno oceno. Pri citiranju naj raziskovalci uporabljajo APA standard. Podrobnejše informacije o načinu citiranja so navedene v dokumentu Izhodišča za pripravo raziskovalnih nalog udeležencev tekmovanja Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije. Naloge naj bodo vezane. Pisava: Times New Roman ali Arial ali Calibri; velikost črk v tekstu: 12 pik; velikost naslovov med tekstom: do 16 pik; velikost in oblika glavnega naslova: poljubna; razmik med vrsticami 1,5. Robovi naj bodo široki vsaj 2,5–3 cm na vsaki strani in 3 cm zgoraj ter spodaj. Naloge morajo biti lektorirane. Naloge naj bodo natisnjene obojestransko.

13. člen

()

Članek o vsebini naloge mora vsebovati kratek uvod mentorja (največ 1.500 znakov s presledki) ter glavne poudarke vsebine naloge s strani avtorja/ev. Celoten članek naj obsega od 16.000 do največ 18.000 znakov s presledki (približno 6 strani). Prav tako je članku potrebno priložiti pet do šest (5–6) fotografij, povezanih z vsebino članka, v velikosti, primerni za tisk. Članek bo skupaj s fotografijami predvidoma objavljen v publikaciji tekmovanja.

14. člen

()

Predstavitev in zagovor pred strokovno komisijo sta javna. Mladi raziskovalci imajo na razpolago razstavni prostor, kjer lahko razstavijo svoje delo in grafični prikaz naloge. Zaželena je ustna predstavitev nalog ob PowerPoint prezentaciji, a takšne vrste prezentacija ni nujna. Predstavitev nalog z audio-videom gradivom ni predvidena. Poslušalci si lahko posamezno delo ogledajo in z avtorji tudi diskutirajo o raziskovalni nalogi.

15. člen

()

Kriteriji za ocenjevanje so:
– ocena naloge (60 točk),
– ocena predstavitve in zagovora raziskovalne naloge (20 točk),
– ocena prikaza praktičnega dela (20 točk).

Ocenjuje se po predloženem ocenjevalnem listu, posamezna naloga pa lahko prejme največ 100 točk.

Vsi udeleženci prejmejo potrdilo za sodelovanje, avtorji, ki dosežejo prva tri mesta, pa še nagrado. Komisija lahko podeli tudi posebno priznanje za najbolj kakovostne jedi ter posebno priznanje za najbolj kakovostno terensko raziskovanje.

16. člen

()

Vsa podeljena priznanja morajo biti opremljena s podpisom predsednika komisije.

17. člen

()

Raziskovalne naloge se hranijo na GRMu Novo mesto – centru biotehnike in turizma.

18. člen

()

Če mladi raziskovalec oz. raziskovalka meni, da je na srečanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko v roku treh (3) dni od objave rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor se vloži pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije. Po prejemu ugovora komisija nalogo ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru, ki je dokončno.

19. člen

()

Materialne stroške tekmovanja, razen stroškov potovanja za tekmovalce in njihove mentorje ter materialnih stroškov za izdelavo raziskovalne naloge in njenega praktičnega dela, financirata GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma in Zveza za tehnično kulturo Slovenije s finančnimi sredstvi, ki jih v ta namen pridobi iz javnih sredstev ter od morebitnih sponzorjev.

20. člen

()

Sodelovanje članov komisije je prostovoljno in brezplačno. Organizator srečanja povrne potne stroške in ustrezno dnevnico članom komisije.

21. člen

()

Pravilnik je sprejela Zveza za tehnično kulturo Slovenije na predlog komisije.

Ljubljana, 11. 8. 2023

 

Jožef Školč, l. r.

glavni tajnik ZOTKS