Preskoči na vsebino

Psihologija

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja psihologije določa:

 • cilje, vsebino, opredelitev tekmovanja in organizatorja tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • opis organizacije tekmovanja,
 • postopek prijave na tekmovanje,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • napredovanje tekmovalcev po posameznih stopnjah,
 • pogoje za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • postopek razglasitve rezultatov,
 • postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov in izvedbo tekmovanja,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vire financiranja tekmovanja.

2. člen

(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že usvojenega znanja psihologije,
 • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja psihologije nad zahtevnostjo rednega šolskega programa,
 • primerjanje znanja med dijaki,
 • popularizacija psihologije,
 • uporaba znanja psihologije ter odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za psihologijo,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja psihologije,
 • ozaveščanje mladih o pomenu razumevanja človekove duševnosti, vedenja in osebnosti ter o pomenu dobrih medčloveških odnosov in skrbi za duševno zdravje.

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz znanja psihologije. Podrobnejša vsebina tekmovanja se določi vsako leto v razpisu.

4. člen

(Opredelitev tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolsko (izbirno) tekmovanje za bronasto priznanje iz znanja psihologije,
 • državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje iz znanja psihologije.

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s strokovnjaki s področja psihologije. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za psihologijo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja,
 • izvede državno tekmovanje,
 • pripravi ustrezne šifrante,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb za državno tekmovanje,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju,
 • izvede izbor in zagotovi udeležbo ekipe na mednarodnem tekmovanju srednješolcev s področja psihologije, če se tako tekmovanje organizira,
 • zagotovi objavo in razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za srebrna in zlata priznanja,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja in za udeležbo na mednarodnem tekmovanju srednješolcev iz psihologije, če se tako tekmovanje organizira,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

6. člen

(Komisija ZOTKS za psihologijo)

Za izvedbo tekmovanja iz psihologije je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za psihologijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija ZOTKS). Komisijo imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • poskrbi za pripravo tekmovalnih nalog in navodil za vrednotenje za vse ravni tekmovanja,
 • pripravlja strokovna gradiva in navodila za tekmovanja,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja,
 • določi dobitnike bronastih, srebrnih in zlatih priznanj,
 • rešuje morebitne ugovore tekmovalcev na vrednotenje tekmovalnih nalog (glede neuradnih rezultatov) in na izvedbo tekmovanja,

 

Komisiji ZOTKS pomaga pri delu pisarna ZOTKS ter zunanji sodelavci, po potrebi.

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

odelovanje na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oziroma zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju. Udeleženec tekmovanja se s prijavo na tekmovanje zavezuje k dosledni uporabi določil tega pravilnika.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za namen izvedbe in organizacije tekmovanja hraniti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za organizacijo in izvedbo tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namen izvedbe tekmovanja, javne objave rezultatov, promocije tekmovanja, raziskovalne namene ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pridobiti izrecno pisno privolitev polnoletnega udeleženca oziroma starša ali zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, in sicer za namene izvedbe tekmovanja in javne objave rezultatov (doseženih priznanj). Šola pridobi, če se polnoletni udeleženci oziroma starši in zakoniti skrbniki mladoletnih udeležencev s tem strinjajo, tudi privolitev za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja, promocijo tekmovanja ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Pri tem mora šola, ki prijavlja udeleženca, polnoletnega udeleženca oziroma starše ali zakonite zastopnike mladoletnega udeleženca seznaniti z upravljavcem osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali, vsemi nameni uporabe osebnih podatkov, pravico ne dati privolitve za določene namene obdelave, pravico do preklica privolitve v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja tekmovanja v skladu z 21. členom Splošne uredbe.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pisno privolitev za zgoraj navedene namene hraniti najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju in tekmovalne skupine)

Na tekmovanju lahko tekmujejo dijaki 2., 3. in 4. letnika vseh štiriletnih srednješolskih programov, ki imajo v svojem programu predmet psihologija.

Tekmovanje na obeh ravneh poteka v eni tekmovalni skupini, ne glede na letnik srednje šole.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, vendar navedeno ne pomeni, da imajo pravico sodelovati na tekmovanju v svojem maternem jeziku.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja na šolski ravni, šola, ki jo obiskuje, pa tekmovanja ne organizira, se lahko udeleži tekmovanja na najbližji šoli, ki tekmovanje iz znanja psihologije organizira. Prijavo tekmovalca na to šolo opravi šola, kjer je tekmovalec vpisan.

Ena šola lahko na drugo prijavi največ 2 tekmovalca. Če je kandidatov več, šola tekmovanje izpelje sama.

Šola, na katero so se za tekmovanje prijavili tekmovalci iz drugih šol, o njih vodi evidenco, ločeno od svojih tekmovalcev.

Stroške za izvedbo tekmovanja za posamezne tekmovalce krijejo šole, ki tekmovalce prijavijo na tekmovanje, razen če se šole ne dogovorijo drugače.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do sredine avgusta objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS.

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraje in gostitelje državnega tekmovanja,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • pregled vsebin tekmovanja,
 • navedbo ustrezne literature,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri mentorju psihologije na šoli, ta pa mora šolo prijaviti za sodelovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (https://sistem.zotks.si/prijava/).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenem z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7., in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi vpisanih rezultatov šolskega tekmovanja Komisija ZOTKS določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje. Seznam se objavi na spletni strani ZOTKS ali v sistemu ZOTKiS.

14. člen

(Priprava nalog)

Naloge, rešitve nalog s točkovnikom za tekmovanje ter merila za vrednotenje za vse ravni pripravi Komisija ZOTKS.

Tekmovalne naloge so avtorsko delo. Materialne pravice za njih pripadajo organizatorju, moralne pravice pa avtorjem.

Za vse ocenjevalce Komisija ZOTKS izdela rešitve, merila in navodila o popravljanju tekmovalnih nalog, uporabo točkovnika in po potrebi organizira seminar za ocenjevalce.

Za učence italijanske narodnosti se pripravijo prevodi tekmovalnih nalog. Za učence dvojezičnih šol se pripravijo dvojezične naloge. Za učence in mladostnike s posebnimi potrebami se zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve.

Prevodi tekmovalnih nalog se pripravijo na podlagi prošnje, ki jo mora šola pisno nasloviti vsaj tri tedne pred šolskim tekmovanjem na organizatorja tekmovanja Kasnejše prijave za prevode tekmovalnih nalog se ne upoštevajo in učenci rešujejo tekmovalne naloge v slovenskem jeziku.

15. člen

(Tajnost nalog)

OTKS in Komisija sta odgovorna za tajnost tekmovalnih nalog do začetka reševanja le-teh in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave.

Šole se morajo po prejetju tekmovalnih nalog za šolsko tekmovanje strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za njihovo tajnost.

16. člen

(Hranjenje tekmovalnega gradiva)

Šole hranijo rešene naloge do konca šolskega leta.

Izdelke z državnega tekmovanja hrani ZOTKS eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog le-te uniči.

Organizacija tekmovanja

17. člen

(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje na šolski ravni traja 1 šolsko uro in na državni ravni 2 šolski uri. Z razpisom se lahko določi tudi drugačen čas trajanja tekmovanja na posamezni ravni.

18. člen

(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani (levo, desno) tekmovalca, ki rešuje enake tekmovalne naloge. Tekmovalci morajo biti razporejeni v prostoru tako, da lahko nemoteno rešujejo naloge in da jim je onemogočeno prepisovanje od drugih tekmovalcev. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorne osebe morajo imeti pregled nad vsemi tekmovalci in nemoten dostop do vsakega tekmovalca.

19. člen

(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzorujeta vsaj dve nadzorni osebi v vsakem prostoru. Nadzorne osebe preverijo, ali so navzoči vsi tekmovalci in evidentirajo manjkajoče tekmovalce, nato pa razdelijo tekmovalne naloge.

Ob prepisovanju ali kršitvi določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje ostalih tekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa se odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje. Odstranitev tekmovalca se vključno z razlogi zanjo vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če je tekmovalec izključen na šolskem tekmovanju, ne more nadaljevati s tekmovanjem na višji ravni. Odločitev o izključitvi je dokončna.

20. člen

(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju lahko tekmovalci uporabljajo z razpisom predpisane pripomočke. Tekmovalci uporabljajo svoj pisalni pribor, vendar ne grafitnega svinčnika. Papir za reševanje tekmovalnih nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

V prostor, kjer poteka tekmovanje, ni dovoljeno prinašati oziroma uporabljati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (kot na primer, a ne izključno, računalnikov, radio aparatov in prenosnih telefonov), niti nobene dodatne literature (kot na primer, a ne izključno, učbenikov, priročnikov in zbirk nalog).

21. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

 1. Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog učitelja psihologije. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
 2. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije ZOTKS za psihologijo, učitelji in mentorji, študenti psihologije ter drugi strokovnjaki. Dodatne člane tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije, ki je tudi predsednik tekmovalne komisije.

22. člen

(Prehod iz nižje na višjo raven )

Na državno tekmovanje se uvrstijo prvouvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja (prvaki šole), če dosežejo vsaj 50% točk in tisti, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija ZOTKS.

23. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na tekmovanje in s tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši oziroma zakoniti skrbniki.

Šolsko tekmovanje

24. člen

(Kraj in čas šolskega tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvedejo šole v prostorih, ki jih določijo šolske tekmovalne komisije, ter na dan in ob uri, določenimi z razpisom.

Šolsko tekmovanje lahko izvede več šol skupaj. V tem primeru se vodijo za tekmovalce iz vsake sodelujoče šole ločene evidence. Glede organizacije in izvedbe tekmovanja ter kritja stroškov za le-to se sodelujoče šole medsebojno dogovorijo.

25. člen

(Naloge za šolsko tekmovanje)

Naloge, rešitve in točkovnik za šolsko tekmovanje pripravi Komisija, ZOTKS pa jih objavi v sistemu 2 delovna dneva pred izvedbo tekmovanja tako, da so dostopne le vodji tekmovanja.

26. člen

(Naloge šolskih tekmovalnih komisij)

Predsednik šolske tekmovalne komisije oziroma komisija:

 • se dogovori z ravnateljem za nemoten potek tekmovanja, za fotokopiranje in skupaj z ravnateljem zagotovi tajnost tekmovalnih nalog,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • na podlagi prijav pripravi ustrezno število tekmovalnih nalog,
 • izvede tekmovanje,
 • ovrednoti rešene naloge takoj po tekmovanju,
 • poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiS najpozneje v treh delovnih dnevih po tekmovanju,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • razglasi rezultate in skupaj z ravnateljem podeli priznanja.

Državno tekmovanje

27. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas tekmovanja sta določena z razpisom.

28. člen

(Šifriranje tekmovalnih pol)

Na državnem tekmovanju je šifriranje tekmovalnih pol obvezno.

29. člen

(Vrednotenje nalog)

Vse izdelke tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija.

Kriteriji za podelejvanje priznanj in razglasitev rezultatov

30. člen

(Kriteriji za podeljevanje riznanj)

Število podeljenih priznanj je odvisno od:

 • števila udeležencev na državni stopnji (v nadaljnjem besedilu: N), ki je največ 500 in
 • mednarodni stopnji tekmovanja (v nadaljnjem besedilu: M).

Na šolskem tekmovanju dijak osvoji bronasto priznanje, ko je po svojih dosežkih v zgornji tretjini vseh tekmovalcev v državi.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo srebrna in zlata priznanja.

Število zlatih priznanj (v nadaljnjem besedilu: Z) in srebrnih priznanj (v nadaljnjem besedilu: S) na državni stopnji tekmovanja je odvisno od:

 1. števila tekmovalcev na osnovni stopnji in
 2. od uspešnosti tekmovalcev na tekmovanju na mednarodni ravni, za udeležbo na katerem je pomemben uspeh na tem tekmovanju na državni ravni.

Število zlatih priznanj podeljenih glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji sme biti največ ZN in srebrnih največ SN.

Število dodatnih zlatih in srebrnih priznanj glede na uspeh na mednarodni ravni sme biti največ ZM in SM.

Zgornja meja števila podeljenih zlatih priznanj je ZN + ZM < 0,6 N. Zgornja meja števila podeljenih srebrnih priznanj je SN + SM < 0,6 N. Skupno število podeljenih priznanj je SN + SM + ZN + ZM < 0,8 N.

Glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji, se ZN in SN določi po naslednjih kriterijih:

 1. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji 50 ali manj, je ZN 2 in SN 3;
 2. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji večje od 50 in manjše kot 1000, je ZN 4 % tekmovalcev na osnovni stopnji ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 3. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 1000 in manjše od 2000, je ZN vsota 40 in 2 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 1000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 4. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 2000 in manjše od 5000, je ZN vsota 60 in 1 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 2000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 5. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 5000, je ZN 90 in SN 300.

Če ima več tekmovalcev na koncu lestvice enako število točk, je dovoljeno odstopanje števila zlatih in srebrnih priznanja za največ 2 %. Število srebrnih priznanj ne sme presegati dvokratnika maksimalnega števila zlatih priznanj. V primeru, da pride do delitve točk pri tekmovalcih na zadnjem mestu za podelitev srebrnih priznanj in število prejemnikov srebrnega priznanja iz prejšnjega odstavka presega število zlatih priznanj, lahko Komisija ZOTKS za psihologijo odloči, da prag, potreben za dosego srebrnega priznanja, zviša.

Na predmetnem tekmovanju se bodo ZN in SN predvidoma podelile na zgornji meji še dopustnega števila ZN in SN; vse skladno z zgoraj navedenimi kriteriji in skladno s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki ga sprejme ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

31. člen

(Objava rezultatov državnega tekmovanja in mesto objave)

Neuradni rezultati državnega tekmovanja se anonimizirani objavijo v informacijskem sistemu ZOTKiS takoj, ko so naloge ovrednotene oziroma, najpozneje v petih delovnih dneh po izvedbi državnega tekmovanja. Ti rezultati so z osebnim geslom dostopni le pooblaščenim osebam sodelujočih šol za njihove tekmovalce ter tekmovalcem (tekmovalci lahko s svojim geslom dostopajo le do svojega rezultata).

Po zaključeni obravnavi morebitnih ugovorov in najpozneje v štirinajstih delovnih dneh po izvedbi državnega tekmovanja mora ZOTKS na svoji spletni strani objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo skupno število točk , doseženo priznanje oziroma plaketa in nagrada in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja v skladu z 31. členom tega pravilnika. Rezultati so javno objavljeni največ tri leta.

32. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja za tekmovanja iz znanja psihologije pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja morajo biti podpisana, in sicer:

 • bronasta priznanja s šolskega tekmovanja s podpisom ravnatelja in predsednika tekmovalne komisije,
 • zlata in srebrna priznanja z državnega tekmovanja s podpisom predsednika tekmovalne komisije in predsednika ZOTKS.

33. člen

(Vodenje evidenc in hramba rezultatov)

Evidenca o izdanih priznanjih in plaketah iz prejšnjega člena ter druga dokumentacija se hrani v arhivu ZOTKS.

ZOTKS vodi tudi evidenco izdanih potrdil mentorjem in evidenco o tekmovalcih, skladno z 31. členom Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki ju hrani v arhivu ZOTKS 5 let od zaključka tekmovanja.

34. člen

(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku državnega tekmovanja posreduje ZOTKS priznanja za tekmovalce in potrdila za mentorje matičnim šolam tekmovalcev. Zlata priznanja in nagrade lahko organizatorji podelijo na posebni slovesnosti.

35. člen

(Ugovor tekmovalcev glede neuradnih rezultatov ter izvedbe tekmovanja)

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v treh delovnih dneh od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora vsebovati: šifro tekmovalca, elektronski naslov mentorja, utemeljitev ugovora ter soglasje in podpis mentorja. Ugovor, ki ne vsebuje vseh elementov, se zavrže.

Če tekmovalec meni, da tekmovanje ni bilo izvedeno skladno s tem pravilnikom ali razpisom, lahko najkasneje tri delovne dni od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor ki mora vsebovati: šifro tekmovalca, elektronski naslov mentorja, utemeljitev ugovora ter soglasje in podpis mentorja. Ugovor, ki ne vsebuje vseh elementov, se zavrže.

Ugovor se za šolsko tekmovanje vloži pri šolski tekmovalni komisiji, za državno tekmovanje pa na ZOTKS po pošti ali osebno (Zaloška 65, 1000 Ljubljana).Po prejemu ugovora na šolskem tekmovanju, šolska tekmovalna komisija nalogo, na katero je bil vložen ugovor, ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru.

Ugovori na neuradne rezultate tekmovanj, ki so v pristojnosti Komisije ZOTKS, se obravnavajo zgolj ob plačilu pristojbine v višini 20 EUR. V primeru, da je ugovor pozitivno rešen, se tekmovalcu vplačana pristojbina vrne. Če je bil ugovor rešen negativno, ZOTKS zadrži pristojbino, v tem primeru ni možno zahtevati vračila pristojbine ali vložitev ugovora.

36. člen

(Objava tekmovalnih nalog)

aloge z rešitvami in točkovniki za obe ravni tekmovanja se objavijo na spletni strani ZOTKS, najpozneje 7 delovnih dni po zaključenem državnem tekmovanju.

Financiranje tekmovanja

37. člen

(Financiranje šolskih in državnega tekmovanja)

Šolska in državna tekmovanja so v nadaljevanju za potrebe tega člena poimenovana kot »selekcijska tekmovanja«.

Sredstva za izvedbo selekcijskih tekmovanj zagotovi ZOTKS iz teh virov:

 • sredstva pridobljena od ministrstva, pristojnega za šolstvo,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške selekcijskega tekmovanja:

 • priprava nalog za vse ravni tekmovanja,
 • razmnoževanje tekmovalnih nalog in papir za državno tekmovanje,
 • delo državne tekmovalne komisije,
 • materialni stroški članov Komisije ZOTKS (strokovna literatura ipd.),
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • prevodi v jezike narodnosti,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in državne tekmovalne komisije na državnem tekmovanju,
 • potni stroški državne tekmovalne komisije,
 • spremljajoči program v času tekmovanja,
 • priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad,
 • priprava in udeležba udeležencev iz Slovenije na mednarodni olimpijadi s področja psihologije,
 • vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

Šoli gostiteljici državnega tekmovanja ZOTKS na podlagi računa povrne stroške za prehrano v določeni višini in druge v naprej dogovorjene materialne stroške, ki jih je šola imela z izvedbo tekmovanja.

Ne glede na določbe tega člena organizacijske stroške šolskih tekmovanj nosijo šole, ZOTKS pa poskrbi in nosi stroške zgolj priprave tekmovalnih nalog, objave rezultatov in podelitve priznanj.

38. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

39. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije ZOTKS pri pripravi in izvedbi tekmovanja iz psihologije je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi.

Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

40. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju. Izpopolnjevanje lahko poteka v dogovoru z Zavodom RS za šolstvo in se objavi v Katalogu stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.

41. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalne komisije in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, lahko predsednik tekmovalne komisije predlaga njegovo razrešitev organu, ki je tekmovalno komisijo imenoval. Razrešitev se vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana pristojne tekmovalne komisije ali nadzorne osebe, ki nadzoruje tekmovanje (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje ostalih tekmovalcev), se ga lahko izključi iz tekmovanja. Izključitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izključitev.

42. člen

(Sprejem in veljavnost pravilnika )

Pravilnik o tekmovanju iz znanja psihologije sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo ZOTKS. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika.

Pravilnik začne veljati, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja psihologije.

Pravilnik je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZOTKS 31. 08. 2021 in velja do preklica.