Preskoči na vsebino

Kemija

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

 • cilje, vsebino, opredelitev tekmovanja in organizatorja tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • opis organizacije tekmovanja,
 • postopek prijave na tekmovanje,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • napredovanje tekmovalcev po posameznih stopnjah,
 • pogoje za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • postopek razglasitve rezultatov,
 • postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov in izvedbo tekmovanja,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vire financiranja tekmovanja.

2. člen

(Cilji tekmovanja so:)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju kemije za osnovno in srednjo šolo
 • popularizacija kemije,
 • uporaba znanja kemije,
 • primerjanje znanja med učenci in dijaki,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za kemijo,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije,
 • ozaveščanje učencev in dijakov o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz znanja kemije. Podrobnejša vsebina tekmovanja se določi vsako leto v razpisu.

4. člen

(Ravni tekmovanja)

(Osnovne šole)

 • šolsko tekmovanje, izbirno
 • regijsko tekmovanje za kvalifikacije na državno tekmovanje za bronasto Preglovo priznanje
 • državno tekmovanje za srebrno ali zlato Preglovo priznanje.

(Srednje šole)

 • šolsko tekmovanje za bronasto Preglovo plaketo,
 • državno tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo plaketo.

Regijsko tekmovanje za osnovne šole poteka enotno in istočasno na več različnih krajih po Sloveniji. Državno tekmovanje za osnovne in srednje šole praviloma poteka na enem kraju.

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani (Pedagoška fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) ter s šolami. Pri izvedbi lahko sodelujejo tudi druga zainteresirana društva in organizacije. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za kemijo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in njegove spremembe in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja,
 • s šolami gostiteljicami se dogovori za izvedbo regijskega tekmovanja za OŠ na posamezni lokaciji,
 • izvede državno tekmovanje za OŠ in SŠ,
 • pripravi ustrezne šifrante,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb za državno tekmovanje za OŠ in SŠ,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju za OŠ, SŠ,
 • izvede izbor in zagotovi udeležbo ekipe na mednarodni olimpijadi iz kemije,
 • zagotovi objavo in razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše in svečano podelitev teh nagrad, če sredstva to omogočajo,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja in za udeležbo na mednarodni olimpijadi,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

6. člen

(Komisija ZOTKS za kemijo)

Za izvedbo tekmovanja iz kemije je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za kemijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija ZOTKS). Komisijo imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • poskrbi za pripravo tekmovalnih nalog in navodil za vrednotenje za vse ravni tekmovanja,
 • pripravlja strokovna gradiva in navodila za tekmovanja,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja,
 • določi dobitnike bronastih, srebrnih in zlatih Preglovih priznanj in plaket,
 • rešuje morebitne ugovore tekmovalcev na vrednotenje tekmovalnih nalog,
 • pripravi merila za izbor ekipe za mednarodno olimpijado iz kemije,
 • opravi priprave ekipe za mednarodno olimpijado iz kemije.

Komisiji pomaga pri delu pisarna ZOTKS ter zunanji sodelavci, po potrebi.

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oziroma zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju. Udeleženec tekmovanja se s prijavo na tekmovanje zavezuje k dosledni uporabi določil tega pravilnika.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za namen izvedbe in organizacije tekmovanja hraniti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za organizacijo in izvedbo tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namen izvedbe tekmovanja, javne objave rezultatov, promocije tekmovanja, raziskovalne namene ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pridobiti izrecno pisno privolitev polnoletnega udeleženca oziroma starša ali zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, in sicer za namene izvedbe tekmovanja in javne objave rezultatov (doseženih priznanj). Šola pridobi, če se polnoletni udeleženci oziroma starši in zakoniti skrbniki mladoletnih udeležencev s tem strinjajo, tudi privolitev za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja, promocijo tekmovanja ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Pri tem mora šola, ki prijavlja udeleženca, polnoletnega udeleženca oziroma starše ali zakonite zastopnike mladoletnega udeleženca seznaniti z upravljavcem osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali, vsemi nameni uporabe osebnih podatkov, pravico ne dati privolitve za določene namene obdelave, pravico do preklica privolitve v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja tekmovanja v skladu z 21. členom Splošne uredbe.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pisno privolitev za zgoraj navedene namene hraniti najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju in tekmovalne skupine)

Na tekmovanju lahko tekmujejo tekmovalci iz osnovnih in srednjih šol.

Tekmovanje poteka v šestih tekmovalnih skupinah:

 • učenci 8. razredov osnovne šole,
 • učenci 9. razredov osnovne šole,
 • dijaki 1. letnikov srednje šole,
 • dijaki 2. letnikov srednje šole,
 • dijaki 3. letnikov srednje šole,
 • dijaki 4. letnikov srednje šole.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, vendar navedeno ne pomeni, da imajo pravico sodelovati na tekmovanju v svojem maternem jeziku.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja na šolski ravni, šola, ki jo obiskuje, pa tekmovanja ne organizira, se lahko udeleži tekmovanja na najbližji šoli, ki tekmovanje iz znanja kemije organizira. Prijavo tekmovalca na to šolo opravi šola, kjer je tekmovalec vpisan.

Ena šola lahko na drugo prijavi največ 2 tekmovalca. Če je kandidatov več, šola tekmovanje izpelje sama.

Šola, na katero so se za tekmovanje prijavili tekmovalci iz drugih šol, o njih vodi evidenco, ločeno od svojih tekmovalcev.

Stroške za izvedbo tekmovanja za posamezne tekmovalce krijejo šole, ki tekmovalce prijavijo na tekmovanje, razen če se šole ne dogovorijo drugače.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do sredine avgusta objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS.

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraje in gostitelje državnega tekmovanja,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • pregled vsebin tekmovanja,
 • navedbo ustrezne literature
 • čas in kraj razglasitve rezultatov.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri mentorju kemije na šoli, ta pa mora šolo prijaviti za sodelovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (https://sistem.zotks.si).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenem z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7. in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi vpisanih rezultatov šolskega tekmovanja Komisija določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za regijsko in državno tekmovanje. Seznam se objavi na spletni strani ZOTKS ali v sistemu ZOTKiS.

14. člen

(Priprava nalog)

Naloge, rešitve nalog s točkovnikom za tekmovanje ter merila za vrednotenje za vse ravni pripravi Komisija ZOTKS.

Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo. Materialne pravice za njih pripadajo organizatorju, moralne pravice pa avtorjem.

Za vse ocenjevalce Komisija izdela rešitve, merila in navodila o popravljanju tekmovalnih nalog, uporabo točkovnika in po potrebi organizira seminar za ocenjevalce.

Za učence italijanske narodnosti se pripravijo prevodi tekmovalnih nalog. Za učence dvojezičnih šol se pripravijo dvojezične naloge. Za učence in mladostnike s posebnimi potrebami se zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve. Prevodi se pripravijo na podlagi prošnje (vsaj tri tedne pred tekmovanjem), ki jo mora šola pisno nasloviti na organizatorja tekmovanja. Kasnejše prijave za prevode tekmovalnih nalog se ne upoštevajo in učenci rešujejo tekmovalne naloge v slovenskem jeziku.

15. člen

(Tajnost nalog)

Komisija je odgovorna za tajnost tekmovalnih nalog do začetka reševanja le-teh in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave.

Šole se morajo po prejetju tekmovalnih nalog za šolsko tekmovanje strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za njihovo tajnost. Vodja tekmovanja na šoli gostiteljici regijskega tekmovanja odpečati naloge komisijsko (ob prisotnosti še vsaj treh oseb) do 30 minut pred začetkom tekmovanja.

16. člen

(Hranjenje tekmovalnega gradiva)

Šole hranijo rešene naloge do konca šolskega leta.

Izdelke z regijskega in državnega tekmovanja hrani ZOTKS eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog le-te uniči.

Organizacija tekmovanja

17. člen

(Trajanje tekmovanja)

Osnovne šole: Šolsko tekmovanje traja eno šolsko uro (45 minut), regijsko tekmovanje traja eno polno uro (60 minut), državno tekmovanje pa dve šolski uri (90 minut).
Srednje šole: Šolsko tekmovanje traja eno polno uro (60 minut), državno tekmovanje pa dve polni uri (120 minut).

18. člen

(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani (levo, desno) tekmovalca, ki rešuje enake tekmovalne naloge. Tekmovalci morajo biti razporejeni v prostoru tako, da lahko nemoteno rešujejo naloge in da jim je onemogočeno prepisovanje od drugih tekmovalcev. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorne osebe morajo imeti pregled nad vsemi tekmovalci in nemoten dostop do vsakega tekmovalca.

19. člen

(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzorujeta vsaj dve nadzorni osebi v vsakem prostoru. Nadzorne osebe preverijo, ali so navzoči vsi tekmovalci in evidentirajo manjkajoče tekmovalce nato pa razdelijo tekmovalne naloge.

Ob očitnem prepisovanju ali kršitvi določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje ostalih tekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalec pa se odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje. Odstranitev tekmovalca se vključno z razlogi zanjo vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če je tekmovalec izključen na šolskem tekmovanju, ne more nadaljevati s tekmovanjem na višji ravni. Odločitev o izključitvi je dokončna.

20. člen

(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju lahko tekmovalci uporabljajo z razpisom predpisane pripomočke. Tekmovalci uporabljajo svoj pisalni pribor, vendar ne grafitnega svinčnika. Papir za reševanje tekmovalnih nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

V prostor, kjer poteka tekmovanje, ni dovoljeno prinašati oziroma uporabljati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov …), niti nobene dodatne literature (učbenikov, priročnikov, zbirk nalog…).

21. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

 1. Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo določi ravnatelj šole na predlog pristojnega učitelja oziroma mentorja. Šolsko tekmovalno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
 2. Regijsko tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije ZOTKS, učitelji in mentorji ter drugi strokovnjaki.
 3. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije ZOTKS, učitelji in mentorji ter drugi strokovnjaki. Člane državne tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije ZOTKS, le-ta (predsednik Komisije ZOTKS) pa je tudi predsednik državne tekmovalne komisije.

22. člen

(Prehod z nižje na višjo raven)

(Osnovne šole)

Na regijsko tekmovanje se uvrstijo prvouvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja v posamezni skupini, če dosežejo vsaj 50% točk in tisti, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija ZOTKS.

Na državno tekmovanje se z regijskega uvrstijo tisti, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija ZOTKS.

(Srednje šole)

Na državno tekmovanje se uvrstijo tekmovalci s šolskega tekmovanja v posamezni skupini, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija ZOTKS.

23. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na tekmovanje in s tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši oziroma zakoniti skrbniki.

Šolsko tekmovanje

24. člen

(Kraj in čas šolskega tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvedejo šole v prostorih, ki jih določijo šolske tekmovalne komisije, ter na dan in ob uri, ki je določen z razpisom.

Šolsko tekmovanje lahko izvede več šol skupaj. V tem primeru vodijo za tekmovalce iz vsake sodelujoče šole ločene evidence. Glede organizacije in izvedbe tekmovanja ter kritja stroškov za le-to se sodelujoče šole medsebojno dogovorijo.

25. člen

(Naloge za šolsko tekmovanje)

Naloge, rešitve nalog in točkovnik za šolsko tekmovanje pripravi Komisija ZOTKS, ZOTKS pa jih objavi v sistemu 2 delovna dneva pred izvedbo tekmovanja tako, da so dostopne le vodjem šolskega tekmovanja.

26. člen

(Naloge šolskih tekmovalnih komisij)

Predsednik šolske tekmovalne komisije oziroma šolska tekmovalna komisija:

 • se dogovori z ravnateljem za nemoten potek tekmovanja in skupaj z ravnateljem zagotovi tajnost tekmovalnih nalog,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • na podlagi prijav pripravi ustrezno število tekmovalnih nalog,
 • izvede tekmovanje,
 • ovrednoti rešene naloge v največ treh dneh po izvedenem tekmovanju
 • poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiS takoj po ovrednotenju le-teh oziroma najpozneje v petih delovnih dnevih po tekmovanju,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • razglasi rezultate in skupaj z ravnateljem podeli priznanja.

Komisija ZOTKS za kemijo opravi dokončni izbor udeležencev regijskega in državnega tekmovanja. Pri tem lahko pregleda vse izdelke tekmovalcev, ki so kandidati za regijsko in državno tekmovanje. Šolska tekmovalna komisija je dolžna v roku 2 dni po prejemu poziva Komisije posredovati vso tekmovalno gradivo, skupaj s sklepom o imenovanju šolske tekmovalne komisije po pošti na naslov ZOTKS.

Če člani Komisije ugotovijo, da se šolska tekmovalna komisija ni držala tega pravilnika, razpisa, navodil o izvedbi tekmovanja in navodil za vrednotenje, lahko odločijo, da kandidatov ne upoštevajo pri izboru. Komisija lahko po ponovnem pregledu izdelkov tekmovalcev spremeni število točk. Komisija ZOTKS za kemijo o spremembi števila točk in drugih ukrepih sprejme sklep, ki ga posreduje ravnatelju šole in predsedniku šolske tekmovalne komisije. Tekmovalci imajo v tem primeru pravico do ugovora v skladu s 36. členom tega pravilnika.

V kolikor šola zavrne posredovanje tekmovalnega gradiva ali gradiva ne posreduje v ustreznem roku, lahko Komisija odloči, da vse rezultate tekmovalcev, doseženih na šolskem tekmovanju, razveljavi. Odločitev Komisije ZOTKS je dokončna

Regijska tekmovanja za osnovne šole

27. člen

(Kraj in čas regijskega tekmovanja)

Regijsko tekmovanje za osnovne šole se izvede istočasno na več lokacijah po Sloveniji – na šolah gostiteljicah po geografskih območjih. Šole gostiteljice se določijo v vsakoletnem razpisu na podlagi predhodnih prijav in dogovorov.

28. člen

(Naloge za regijsko tekmovanje)

Naloge, rešitve nalog in točkovnik za regijsko tekmovanje pripravi Komisija ZOTKS, ZOTKS pa jih pošlje na lokacijo regijskega tekmovanja 2 delovna dneva pred izvedbo tekmovanja v potrebnem številu.

Na regijskem tekmovanju je šifriranje nalog obvezno.

29. člen

(Naloge regijskih tekmovalnih komisij)

Šole gostiteljice imajo vlogo soorganizatorja regijskega tekmovanja za določeno območje in izvedejo te naloge:

 • določijo vodjo tekmovanja,
 • prevzamejo tekmovalne naloge od ZOTKS ter zagotovijo njihovo varno hrambo do pričetka tekmovanja,
 • pripravijo ustrezne prostore za izvedbo tekmovanja,
 • zagotovijo nadzorne osebe v prostorih, kjer bo potekalo tekmovanje,
 • izvedejo tekmovanje v skladu s pravilnikom in navodili ZOTKS,
 • zapakirajo in zapečatijo rešene naloge, in jih v skladu z navodili posredujejo pooblaščeni osebi ZOTKS oziroma na sedež ZOTKS,
 • pripravijo svečano otvoritev tekmovanja, če sredstva to omogočajo,
 • pripravijo kosilo za tekmovalce, njihove mentorje – spremljevalce in člane tekmovalne komisije,
 • izvedejo druge naloge, potrebne za izvedbo tekmovanja, v skladu z navodili in po dogovoru z ZOTKS in predsednikom Komisije ZOTKS,
 • izberejo šolo gostiteljico za prihodnje leto.

V primeru, da šole ne morejo kompromisno določiti gostitelja državnega tekmovanja za prihodnje šolsko leto, to določijo z žrebom. Za reševanje sporov je pristojna Komisija ZOTKS.

Komisija ZOTKS  opravi dokončni izbor udeležencev državnega tekmovanja. Pri tem lahko pregleda vse izdelke tekmovalcev, ki so kandidati za državno tekmovanje.

Državno tekmovanje

30. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas tekmovanja sta določena z razpisom.

Državno tekmovanje za osnovne in srednje šole poteka na eni lokaciji, ki jo zagotovi ZOTKS ter objavi v razpisu.​

31. člen

(Šifriranje tekmovalnih nalog)

Na državnem tekmovanju je šifriranje tekmovalnih pol obvezno.

32. člen

(Vrednotenje nalog)

Vse izdelke tekmovalcev na regijskem in državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija.

33. člen

(Izbor tekmovalcev za mednarodna tekmovanja)

Tekmovanje iz znanja kemije za srednješolce se nadaljuje na mednarodni stopnji z Mednarodno kemijsko olimpijado (IChO) ter morebitnimi drugimi mednarodnimi tekmovanji, za katera ZOTKS prejme vabilo.

Ekipo štirih srednješolcev za IChO se izbere na podlagi dodatnega kvalifikacijskega postopka, ki je opredeljen na spletni strani https://zotks.si/tekmovanje/kemija-za-dijake/ pod Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja.

Način in merila za izbor ekip za druga mednarodna tekmovanja se vsako leto posebej določi in objavi v razpisu za tekmovanje iz znanja kemije za srednješolce oziroma ob začetku šolskega leta.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

34. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Najuspešnejši tekmovalci v osnovnih šolah prejmejo Preglova priznanja, v srednjih šolah pa Preglove plakete.

Število podeljenih priznanj je odvisno od:

 • števila udeležencev na državni stopnji (v nadaljnjem besedilu: N), ki je največ 500 in
 • mednarodni stopnji tekmovanja (v nadaljnjem besedilu: M).

Na regijskem tekmovanju lahko osvoji bronasto Preglovo priznanje tekmovalec, ki je po svojih dosežkih v zgornji tretjini vseh tekmovalcev v državi in tisti, ki jih določi komisija glede na težavnost tekmovanja.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo srebrna in zlata Preglova priznanja oziroma plakete.

Število zlatih priznanj (v nadaljnjem besedilu: Z) in srebrnih priznanj (v nadaljnjem besedilu: S) na državni stopnji tekmovanja je odvisno od:

 1. števila tekmovalcev na osnovni stopnji in
 2. od uspešnosti tekmovalcev na tekmovanju na mednarodni ravni, za udeležbo na katerem je pomemben uspeh na tem tekmovanju na državni ravni.

Število zlatih priznanj podeljenih glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji sme biti največ ZN in srebrnih največ SN.
Število dodatnih zlatih in srebrnih priznanj glede na uspeh na mednarodni ravni sme biti največ ZM in SM.
Zgornja meja števila podeljenih zlatih priznanj je ZN + ZM < 0,6 N. Zgornja meja števila podeljenih srebrnih priznanj je SN + SM < 0,6 N. Skupno število podeljenih priznanj je SN + SM + ZN + ZM < 0,8 N.

Glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji, se ZN in SN določi po naslednjih kriterijih:

 1. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji 50 ali manj, je ZN 2 in SN 3;
 2. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji večje od 50 in manjše kot 1000, je ZN 4 % tekmovalcev na osnovni stopnji ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 3. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 1000 in manjše od 2000, je ZN vsota 40 in 2 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 1000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 4. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 2000 in manjše od 5000, je ZN vsota 60 in 1 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 2000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 5. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 5000, je ZN 90 in SN 300.

Če ima več tekmovalcev na koncu lestvice enako število točk, je dovoljeno odstopanje števila zlatih in srebrnih priznanja za največ 2 %. Število srebrnih priznanj ne sme presegati dvokratnika maksimalnega števila zlatih priznanj. V primeru, da pride do delitve točk pri tekmovalcih na zadnjem mestu za podelitev srebrnih priznanj in število prejemnikov srebrnega priznanja iz prejšnjega odstavka presega število zlatih priznanj, lahko Komisija ZOTKS za kemijo odloči, da prag, potreben za dosego srebrnega priznanja, zviša.

Na predmetnem tekmovanju se bodo ZN in SN predvidoma podelile na zgornji meji še dopustnega števila ZN in SN; vse skladno z zgoraj navedenimi kriteriji in skladno s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki ga sprejme ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

35. člen

(Objava rezultatov in mesto objave)

Neuradni rezultati državnega tekmovanja se anonimizirani objavijo v informacijskem sistemu ZOTKiS takoj, ko so naloge ovrednotene oziroma, najpozneje v petih delovnih dneh po izvedbi državnega tekmovanja. Ti rezultati so z osebnim geslom dostopni le pooblaščenim osebam sodelujočih šol za njihove tekmovalce ter tekmovalcem (tekmovalci lahko s svojim geslom dostopajo le do svojega rezultata).

Po zaključeni obravnavi morebitnih ugovorov in najpozneje v štirinajstih delovnih dneh po izvedbi državnega tekmovanja mora ZOTKS na svoji spletni strani objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo skupno število točk , doseženo priznanje oziroma plaketa in nagrada in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja v skladu z 31. členom tega pravilnika. Rezultati so javno objavljeni največ tri leta.

36. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja in plakete za tekmovanja iz znanja kemije pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja in plakete morajo biti podpisana, in sicer:

 • bronaste plakete s podpisom ravnatelja in predsednika šolske tekmovalne komisije, plakete z državnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije ZOTKS.
 • bronasta, srebrna in zlata priznanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije ZOTKS.

37. člen

(Vodenje evidenc in hramba podatkov)

Evidenca o izdanih priznanjih in plaketah ter druga dokumentacija se hrani v arhivu ZOTKS.

ZOTKS vodi tudi evidenco izdanih potrdil mentorjem in evidenco o tekmovalcih, skladno z 31. členom Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki ju hrani v arhivu ZOTKS 5 let od zaključka tekmovanja.

38. člen

(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku državnega tekmovanja posreduje ZOTKS priznanja za tekmovalce in potrdila za mentorje matičnim šolam tekmovalcev. Zlata priznanja in nagrade lahko ZOTKS podeli na posebni slovesnosti.

39. člen

(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v treh delovnih dneh od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor, ki mora vsebovati: šifro tekmovalca, elektronski naslov mentorja, utemeljitev ugovora ter soglasje in podpis mentorja. Ugovor, ki ne vsebuje vseh elementov, se zavrže.

Če tekmovalec meni, da tekmovanje ni bilo izvedeno skladno s tem pravilnikom ali razpisom, lahko najkasneje tri delovne dni od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor ki mora vsebovati: šifro tekmovalca, elektronski naslov mentorja, utemeljitev ugovora ter soglasje in podpis mentorja. Ugovor, ki ne vsebuje vseh elementov, se zavrže.

Ugovor se za šolsko tekmovanje vloži pri šolski tekmovalni komisiji, za regijsko in državno tekmovanje pa na ZOTKS po pošti ali osebno (Zaloška 65, 1000 Ljubljana).Po prejemu ugovora na šolskem tekmovanju, šolska tekmovalna komisija nalogo, na katero je bil vložen ugovor, ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru.

Ugovori na neuradne rezultate tekmovanj, ki so v pristojnosti Komisije ZOTKS, se obravnavajo zgolj ob plačilu pristojbine v višini 20 EUR. V primeru, da je ugovor pozitivno rešen, se tekmovalcu vplačana pristojbina vrne. Če je bil ugovor rešen negativno, ZOTKS zadrži pristojbino, v tem primeru ni možno zahtevati vračila pristojbine na vložitev ugovora.

40. člen

(Objava tekmovalnih nalog)

Naloge z rešitvami in točkovnikom za vse ravni tekmovanja se objavijo na spletni strani ZOTKS najpozneje 7 delovnih dni po zaključenem državnem tekmovanju.

Financiranje tekmovaja

41. člen

(Financiranje šolskih, regijskih in državnih tekmovanj)

Šolska in državna tekmovanja so v nadaljevanju za potrebe tega člena poimenovana kot »selekcijska tekmovanja«.

Sredstva za izvedbo selekcijskih tekmovanj zagotovi ZOTKS iz teh virov:

 • sredstva pridobljena od ministrstva, pristojnega za šolstvo,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške selekcijskega tekmovanja štejejo:

 • priprava nalog za vse ravni tekmovanja,
 • razmnoževanje tekmovalnih nalog in papir za državno tekmovanje,
 • delo državne tekmovalne komisije in  organizatorja,
 • materialni stroški članov Komisije (strokovna literatura ipd.),
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • prevodi v jezike narodnosti,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in komisije na državnem tekmovanju,
 • potni stroški državne tekmovalne komisije,
 • spremljajoči program v času tekmovanja,
 • priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad,
 • priprava in udeležba udeležencev iz Slovenije na mednarodni olimpijadi iz kemije,
 • vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

Šolam gostiteljicam regijskega tekmovanja za osnovne šole ZOTKS na podlagi računa povrne stroške za prehrano v določeni višini in druge v naprej dogovorjene materialne stroške, ki jih je šola imela z izvedbo tekmovanja.

Ne glede na določbe tega člena organizacijske stroške šolskih tekmovanj nosijo šole, ZOTKS pa poskrbi in nosi stroške zgolj priprave tekmovalnih nalog, objave rezultatov in podelitve priznanj.

42. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje na šolskem nivoju. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

43. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja iz kemije je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje na regijskem in državnem tekmovanju se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi.

Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

44. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje kemije, ki sodelujejo pri tekmovanju. Izpopolnjevanje lahko poteka v dogovoru z Zavodom RS za šolstvo in se objavi v Katalogu stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.

45. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalne komisije in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, lahko predsednik tekmovalne komisije predlaga njegovo razrešitev organu, ki je tekmovalno komisijo imenoval. Razrešitev se vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije ali nadzorne osebe, ki nadzoruje tekmovanje (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje ostalih tekmovalcev), se ga lahko izključi iz tekmovanja. Izključitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izključitev.

46. člen

(Sprejem in veljavnost pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja kemije sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo ZOTKS. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika.

Pravilnik začne veljati, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja kemije.

Pravilnik je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZOTKS, 31. 8. 2021 in velja do preklica.