Preskoči na vsebino

Programiranje

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja s področja inovativnih tehnologij (v nadaljevanju: tekmovanje) določa:

 • Cilje, vsebino in organizatorja tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • razglasitev rezultatov in ugovore na vrednotenje nalog,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen

(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja s področja inovativnih tehnologij, zlasti računalništva in elektrotehnike ter uporabe različnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in multimedije;
 • primerjanje znanja s področja inovativnih tehnologij med učenci, otroci in mladino;
 • usposabljanje in motiviranje mladih za uporabo orodij s področja inovativnih tehnologij, ki jim bodo omogočala učinkovito, atraktivno in natančno predstavitev ter posredovanje svojih idej, sposobnosti in znanja;
 • popularizacija učenja in uporabe inovativnih tehnologij;
 • identificiranje najbolj sposobnih in nadarjenih;
 • povezovanje zainteresiranih in nadarjenih s fakultetami, gospodarskimi družbami…;
 • vključevanje otrok s posebnimi potrebami;
 • razvijanje (zdravega) tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev znanja;
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Gre za sklop različnih tekmovanj iz znanja s področja inovativnih tehnologij, zlasti računalništva in eletrotehnike ter uporabe različnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) in multimedije, ki potekajo v sklopu Festivala inovativnih tehnologij – FIT. Vsako leto se z razpisom natančno določijo vsebine in panoge, v katerih bo potekalo tekmovanje.

4. člen

(Ravni tekmovanja)

Tekmovanja praviloma potekajo na dveh ravneh:

 • izbirno tekmovanje,
 • državno tekmovanje (v okviru Festivala inovativnih tehnologij – FIT).

Glede na številčnost in vsebino posamezne panoge se vsako leto z razpisom določi, na katerih ravneh in v kakšni obliki bo potekalo posamezno tekmovanje.

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s šolami in drugimi partnerji.

Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za inovativne tehnologije, ki jo sestavljajo sodelavci in strokovnjaki iz področij, na katerih potekajo tekmovanja.

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo tudi učitelji in mentorji računalništva in elektrotehnike ter sodelavci s fakultet, inštitutov in podjetij.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja,
 • izvede državno tekmovanje,
 • pripravi ustrezne šifrante,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb za državno tekmovanje,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju,
 • izvede izbor in zagotovi udeležbo ekipe na mednarodni olimpijadi iz računalništva
 • zagotovi objavo in razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja in za udeležbo na mednarodni olimpijadi,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

6. člen

(Komisija ZOTKS za inovativne tehnologije)

Za izvedbo tekmovanja je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za inovativne tehnologije (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Komisijo imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • poskrbi za pripravo nalog, rešitev in točkovnika za vse panoge in vse ravni tekmovanja,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi prijav oziroma rezultatov izbirnega tekmovanja,
 • ugotovi vrstni red tekmovalcev in določi dobitnike priznanj,
 • rešuje morebitne ugovore na vrednotenje izdelkov tekmovalcev,
 • pripravi merila za izbor ekipe za mednarodno olimpijado iz računalništva,
 • opravi priprave ekipe za mednarodno olimpijado iz računalništva.

Komisiji pomaga pri delu pisarna ZOTKS.

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje tekmovalcev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oz. mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oz. zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namene izvedbe državnega tekmovanja, objavo rezultatov, promocijo tekmovanja ter obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca je dolžna zagotoviti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov, za navedbo imena in priimka ter šole udeleženca pri objavi rezultatov ter za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ZOTKS.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanju lahko tekmujejo tekmovalci, ki so slovenski državljani in prebivajo v Republiki Sloveniji, glede na razpisane panoge in skupine in sicer:

 • v panogah, namenjenih osnovnošolcem, lahko tekmujejo učenci 1. do 9. razreda osnovne šole glede na z razpisom določene skupine;
 • v panogah, namenjenih srednješolcem, lahko tekmujejo dijaki srednjih šol;
 • v panogah, namenjenih mladim, lahko tekmujejo mladi do 25 let starosti.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na šolski ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanja na šolski ravni, šola, ki jo obiskuje, pa tekmovanja na ravni šole ne organizira, se lahko udeleži tekmovanja na najbližji šoli, ki tekmovanje organizira. Prijavo tekmovalca na to šolo opravi šola, kjer je tekmovalec vpisan.

Ena šola lahko na drugo prijavi največ 2 tekmovalca. Če je kandidatov več, šola tekmovanje izpelje sama.

Šola, na katero so se za tekmovanje prijavili tekmovalci iz drugih šol, o njih vodi evidenco, ločeno od svojih tekmovalcev.

Stroške za izvedbo tekmovanja za posamezne tekmovalce krijejo šole, ki tekmovalce pošljejo na tekmovanje, razen če se šole ne dogovorijo drugače.

Šolsko tekmovanje lahko izvede več šol skupaj. V tem primeru vodijo za tekmovalce iz vsake sodelujoče šole ločene evidence. Glede organizacije in izvedbe tekmovanja ter kritja stroškov za le-to se sodelujoče šole medsebojno dogovorijo.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do konca julija objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS.

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • posamezna tekmovanja, panoge in tekmovalne skupine ter pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • opisi in pogoji za posamezne razpisane panoge,
 • čas izvedbe posameznih tekmovanj oz. panog in ravni tekmovanja,
 • roke za prijavo na posamezne panoge in ravni tekmovanja,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na izbirno tekmovanje prijavi pri pristojnemu učitelju oziroma mentorju na šoli, ta pa mora šolo prijaviti za sodelovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (www.zotks.si). Če za posamezno tekmovanje z razpisom ni določeno izbirno tekmovanje se tekmovalec prijavi neposredno na državno tekmovanje v informacijski sistem ZOTKiS – bodisi preko mentorja bodisi samostojno – v skladu z razpisom.

Pri večstopenjskih tekmovanjih določi Komisija seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za uvrstitev na državno tekmovanje, na podlagi vpisanih rezultatov tekmovanja na predhodni stopnji. Seznam se objavi na spletni strani ZOTKS.

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenim z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.

14. člen

(Minimalno število tekmovalcev)

Državno tekmovanje v posamezni razpisani skupini se izvede, če je prijavljenih najmanj 10 tekmovalcev iz najmanj 5 različnih šol oziroma drugih ustanov ali organizacij, ki lahko v skladu z razpisom prijavi tekmovalce. Organizator lahko odloči, da se tekmovanje v posamezni panogi ali skupini izjemoma izvede tudi v primeru manjšega števila prijavljenih.

15. člen

(Priprava nalog)

Naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za tekmovanje za vse ravni pripravi Komisija.

Za učence italijanske in madžarske narodnosti se pripravijo prevodi tekmovalnih nalog, na podlagi prošnje, ki jo mora šola pisno nasloviti na organizatorja tekmovanja ob prijavi na šolsko tekmovanje. Kasnejše prijave za prevode tekmovalnih nalog se ne upoštevajo in učenci rešujejo tekmovalne naloge v slovenskem jeziku.

16. člen

(Tajnost nalog)

Komisija je odgovorna za tajnost nalog do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave.

Šolske tekmovalne komisije se morajo po prejetju nalog šolskega oziroma izbirnega tekmovanja strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost.

17. člen

(Hranjenje rešenih nalog)

Tekmovalne komisije izbirnih tekmovanj hranijo rešene tekmovalne naloge do konca šolskega leta.

Izdelke z državnega tekmovanja hrani ZOTKS eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog le-te uniči.

Organizacija tekmovanja

18. člen

(Trajanje tekmovanja)

Trajanje posameznega tekmovanja oz. panoge in skupine se opredeli v razpisu.

19. člen

(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo biti razporejeni v prostoru tako, da lahko nemoteno rešujejo naloge in da jim je onemogočeno prepisovanje od drugih tekmovalcev. Nadzorne osebe morajo imeti pregled nad vsemi tekmovalci in nemoten dostop do vsakega tekmovalca.

Pristojna komisija lahko po potrebi predhodno določi sedežni red tekmovalcev.

20. člen

(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje vsaj po ena nadzorna oseba v vsakem prostoru. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci in evidentira manjkajoče tekmovalce.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame pravica do nadaljevanja tekmovanja in se ga odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje. Odstranitev tekmovalca se vključno z razlogi zanjo vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če je tekmovalec izključen na izbirnem tekmovanju, ne more nadaljevati s tekmovanjem na višji ravni. Odločitev o izključitvi je dokončna.

21. člen

(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju tekmovalci uporabljajo svoj pisalni pribor, če je le-ta potreben, vendar ne grafitnega svinčnika. Tekmovalci si lahko, v skladu z razpisom za posamezno tekmovanje, pri reševanju nalog pomagajo z zapiski in literaturo, ne pa tudi z računalniško berljivimi mediji, prenosnimi računalniki, programabilnimi kalkulatorji ipd. Papir za reševanje pisnih nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno, razen če ni z razpisom določeno drugače.

V prostoru, kjer poteka tekmovanje, ni dovoljeno prinašati oziroma uporabljati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov …), razen tistih, ki so določeni oz. dovoljeni z razpisom oziroma jih zagotovi organizator.

22. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije in sicer:

 1. Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole na predlog pristojnega učitelja oziroma mentorja. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
 2. Regijsko tekmovanje vodi regijska komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole, na kateri se regijsko tekmovanje izvaja, na predlog sodelujočih šol. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
 3. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije ter drugi sodelavci in strokovnjaki – glede na razpisane vsebine. Tekmovalna komisija ima lahko tudi podkomisije, ki vodijo tekmovanja v posameznih panogah. Člane tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije, ki je tudi predsednik državne tekmovalne komisije.

Tekmovalne komisije so pri odločanju samostojne. Pri sklepanju in odločanju tekmovalne komisije težijo k doseganju soglasja, če pa le-to ni mogoče, odločitve sprejemajo z večino glasov.

23. člen

(Prehod z nižje na višjo raven)

V vsaki panogi in skupini, kjer tekmovanje poteka na več ravneh, se na tekmovanje na višji ravni vedno uvrsti prvo uvrščeni iz predhodne ravni, ki doseže vsaj 30% možnih točk ter tekmovalci, ki jih na podlagi doseženih rezultatov določi Komisija. V razpisu se lahko določijo dodatni in natančnejši kriteriji za prehod iz nižje na višjo raven tekmovanja.

24. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na in iz tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

Izbirno tekmovanje

25. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Izbirno tekmovanje se izvede v prostorih določenih z razpisom oziroma, ki jih določijo pristojne tekmovalne komisije, ter na dan in ob uri, ki je določen z razpisom. V razpisu se določijo dodatni kriteriji in oblika ter način izvedbe izbirnega tekmovanja.

ZOTKS lahko za posamezna tekmovanja oz. panoge razpiše tudi natečaj ali drugo obliko tekmovanja, ki ima v tem primeru funkcijo izbirnega tekmovanja.

26. člen

(Naloge za izbirno tekmovanje)

Naloge, rešitve in točkovnik za izbirno tekmovanje (v panogah, kjer so le te potrebne) pripravi Komisija, ZOTKS pa jih objavi na spletni strani 2 delovna dneva pred izvedbo tekmovanja tako, da so dostopne le z geslom. ZOTKS geslo posreduje pooblaščeni osebi na šoli, ki se je na tekmovanje prijavila, 2 delovna dneva pred tekmovanjem.

V primeru online tekmovanja se naloge na dan in ob uri tekmovanja objavijo na spletni strani ZOTKS.

27. člen

(Naloge tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija za izbirno tekmovanje:

 • se dogovori z ravnateljem za nemoten potek tekmovanja, za fotokopiranje morebitnih pisnih nalog in skupaj z ravnateljem zagotovi tajnost le-teh,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • pripravi in pravočasno posreduje informacije in navodila za tekmovalce,
 • na podlagi prijav pripravi ustrezno število tekmovalnih mest in nalog,
 • izvede tekmovanje,
 • ovrednoti izdelke tekmovalcev takoj po tekmovanju,
 • določi vrstni red tekmovalcev in razglasi rezultate,
 • poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiS najpozneje v treh delovnih dneh po tekmovanju,,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • razglasi rezultate in skupaj z ravnateljem podeli priznanja,
 • pripravi poročilo o tekmovanju ter ga posreduje ZOTKS.

Državno tekmovanje

28. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas tekmovanja sta določena z razpisom.

29. člen

(Šifriranje nalog)

Na državnem tekmovanju se naloge praviloma šifrirajo v tistih panogah, kjer je to mogoče.

30. člen

(Vrednotenje nalog)

Vse izdelke tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija.

31. člen

(Izbor tekmovalcev za mednarodna tekmovanja)

Tekmovanje iz programiranja za srednješolce se nadaljuje na mednarodni stopnji z  Mednarodno računalniško olimpijado (IOI) in Balkansko računalniško olimpijado (BOI) ter morebitnimi drugimi mednarodnimi tekmovanji, za katera ZOTKS prejme vabilo.

Ekipo štirih dijakov za IOI in ekipo štirih dijakov za BOI se izbere na podlagi dodatnega kvalifikacijskega postopka, ki je opredeljen na spletni strani https://zotks.si/tekmovanje/programiranje-za-srednje-sole/ pod Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja.

Način in merila za izbor ekip za druga mednarodna tekmovanja se vsako leto posebej določi in objavi v razpisu za tekmovanje iz znanja programiranja za dijake oziroma ob začetku šolskega leta.

Tekmovanje iz programiranja za osnovnošolce se nadaljuje na mednarodni stopnji z  Evropsko mladinsko računalniško olimpijado (EJOI) ter morebitnimi drugimi mednarodnimi tekmovanji, za katera ZOTKS prejme vabilo.

Ekipo štirih učencev za EJOI se izbere na podlagi dodatnega kvalifikacijskega postopka, ki je opredeljen na spletni strani https://zotks.si/tekmovanje/programiranje-za-osnovne-sole/ pod Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja.

Način in merila za izbor ekip za druga mednarodna tekmovanja se vsako leto posebej določi in objavi v razpisu za tekmovanje iz znanja programiranja za učence oziroma ob začetku šolskega leta.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

32. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Na vseh tekmovanjih, ki so v funkciji izbirnega tekmovanja prejme bronasto priznanje ena tretjina tekmovalcev v vsaki panogi.

Število podeljenih priznanj je odvisno od:

 • števila udeležencev na državni stopnji (v nadaljnjem besedilu: N), ki je največ 500 in
 • mednarodni stopnji tekmovanja (v nadaljnjem besedilu: M).

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo srebrna in zlata priznanja.

Število zlatih priznanj (v nadaljnjem besedilu: Z) in srebrnih priznanj (v nadaljnjem besedilu: S) na državni stopnji tekmovanja je odvisno od:

 1. števila tekmovalcev na osnovni stopnji in
 2. od uspešnosti tekmovalcev na tekmovanju na mednarodni ravni, za udeležbo na katerem je pomemben uspeh na tem tekmovanju na državni ravni.

Število zlatih priznanj podeljenih glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji sme biti največ ZN in srebrnih največ SN.

Število dodatnih zlatih in srebrnih priznanj glede na uspeh na mednarodni ravni sme biti največ ZM in SM.

Zgornja meja števila podeljenih zlatih priznanj je ZN + ZM < 0,6 N. Zgornja meja števila podeljenih srebrnih priznanj je SN + SM < 0,6 N. Skupno število podeljenih priznanj je SN + SM + ZN + ZM < 0,8 N.

Glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji, se ZN in SN določi po naslednjih kriterijih:

 1. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji 50 ali manj, je ZN 2 in SN 3;
 2. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji večje od 50 in manjše kot 1000, je ZN 4 % tekmovalcev na osnovni stopnji ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 3. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 1000 in manjše od 2000, je ZN vsota 40 in 2 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 1000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 4. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 2000 in manjše od 5000, je ZN vsota 60 in 1 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 2000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 5. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 5000, je ZN 90 in SN 300.

Če ima več tekmovalcev na koncu lestvice enako število točk, je dovoljeno odstopanje števila zlatih in srebrnih priznanja za največ 2 %. Število srebrnih priznanj ne sme presegati dvokratnika maksimalnega števila zlatih priznanj. V primeru, da pride do delitve točk pri tekmovalcih na zadnjem mestu za podelitev srebrnih priznanj in število prejemnikov srebrnega priznanja iz prejšnjega odstavka presega število zlatih priznanj, lahko Komisija ZOTKS za računalništvo odloči, da prag, potreben za dosego srebrnega priznanja, zviša.

Na predmetnem tekmovanju se bodo ZN in SN predvidoma podelile na zgornji meji še dopustnega števila ZN in SN; vse skladno z zgoraj navedenimi kriteriji in skladno s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki ga sprejme ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

33. člen

(Razglasitev in objava rezultatov ter mesto objave)

Praviloma eno uro po zaključku posameznega tekmovanja tekmovalna komisija razglasi neuradne rezultate tekmovanja.

Najpozneje v roku treh delovnih dni po zaključenem državnem tekmovanju ZOTKS na svoji spletni strani objavi končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, panogo in tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo skupno število točk, doseženo priznanje oz. nagrada in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja in nagrade.

34. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja pripravi ZOTKS. Podeljena priznanja morajo biti podpisana in sicer:

 • s šolskega ali regijskega tekmovanja s podpisom ravnatelja in predsednika šolske ali regijske tekmovalne komisije;
 • z drugega izbirnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS  in predsednika tekmovalne komisije;
 • z državnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije.

Evidenco o izdanih priznanjih in ostalo dokumentacijo se hrani v arhivu ZOTKS.

35. člen

(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku državnega tekmovanja posreduje ZOTKS priznanja za tekmovalce in potrdila za mentorje matičnim šolam tekmovalcev. Zlata priznanja in nagrade lahko ZOTKS podeli na posebni slovesnosti.

36. člen

(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko v roku 1 ure od objave neuradnih rezultatov vloži pisni ugovor ki mora vsebovati: utemeljitev ugovora ter soglasje in podpis mentorja (razen pri tekmovanjih oz. panogah, kjer se tekmovalci lahko prijavljajo samostojno). Ugovor, ki ne vsebuje vseh elementov, se zavrne. Ugovor se vloži pri Komisiji.

Po prejemu ugovora Komisija nalogo ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru, ki je dokončno.

37. člen

(Objava nalog)

Naloge z rešitvami za vse ravni tekmovanja se objavijo na spletni strani ZOTKS najpozneje 7 dni po zaključenem državnem tekmovanju.

Financiranje tekmovanja

38. člen

(Financiranje šolskega tekmovanja)

Stroške za organizacijo šolskega tekmovanja prevzame šola, ki ga izvaja. ZOTKS zagotovi pripravo in objavo nalog ter priznanja.

39. člen

(Financiranje regijskega in državnega tekmovanja)

redstva za regijsko in državno tekmovanje zagotovi ZOTKS iz naslednjih virov:

 • sredstva, pridobljena s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje,
 • sredstva, pridobljena s prijavninami na tekmovanje,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške državnega tekmovanja štejejo:

 • priprava nalog za vse ravni tekmovanja,
 • razmnoževanje nalog in papir za državno tekmovanje,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialni stroški članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • prevodi v jezike narodnosti,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in komisije,
 • potni stroški državne tekmovalne komisije,
 • spremljajoči program v času tekmovanja,
 • priprava in udeležba za udeležence iz Slovenije na mednarodni olimpijadi iz računalništva,
 • vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

40. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na posamezno tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS oziroma posamezni tekmovalec, če je z razpisom tako določeno.

41. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja iz računalništva in elektrotehnike je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi.

Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

42. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje oziroma organizatorje tekmovanja.

43. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga lahko predsednik tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije, ki nadzoruje tekmovanje (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev), ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

44. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja programiranja.