Preskoči na vsebino

Naravoslovje

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave na šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje

Med 13:00 in 14:00 (90 minut)

Rok za vpis rezultatov šolskega tekmovanja

Objava seznama udeležencev državnega tekmovanja

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Državno tekmovanje bo v soboto, 20. januarja 2024, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Vsebina tekmovanja

Razpisne teme za šolsko tekmovanje

Fizika: fizikalne količine in enote, merjenje, gibanje, sila in navor, Newtonovi zakoni, gravitacija, delo in energija.

Biologija: zgradba in delovanje celice, raziskovanje in poskusi, kako deluje znanost.

Kemija: uvod v laboratorijsko prakso in varno eksperimentalno delo, osnove toksikologije, delci snovi (zgradba atoma, periodni sistem, ioni), povezovanje delcev, simbolni zapisi in množina snovi, stehiometrija (kemijsko računanje), kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba, alkalijske kovine in halogeni, raztopine (koligativne lastnosti) in elektroliti, topnost (brezvodne soli in enostavni kristalohidrati)

Državno tekmovanje

Fizika: fizikalne količine in enote, merjenje, gibanje, sila in navor, Newtonovi zakoni, gravitacija, delo in energija, temperatura, zgradba snovi, notranja energija, toplota, svetloba.

Biologija: zgradba in delovanje celice, raziskovanje in poskusi, kako deluje znanost, zgradba in delovanje rastlin, zgradba in delovanje prokariontov ter zgradba in delovanje gliv.

Kemija: uvod v laboratorijsko prakso in varno eksperimentalno delo, osnove toksikologije, delci snovi (zgradba atoma, periodni sistem, ioni), povezovanje delcev, simbolni zapisi in množina snovi, stehiometrija (kemijsko računanje), kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba, alkalijske kovine in halogeni, raztopine (koligativne lastnosti) in elektroliti, topnost (brezvodne soli in enostavni kristalohidrati), plini (parcialni tlak, kinetična teorija plinov, Henryjev zakon), hitrost kemijske reakcije, kemijsko ravnotežje, ravnotežja v vodnih raztopinah, šibke in močne kisline in baze ter njihove soli (stopnja disociacije, pH, pKa), redoks reakcije, elektroliza talin in vodnih raztopin, elementi v periodnem sistemu (področja s,p,d,f, prehodni elementi, koordinacijske spojine).

Pričakovano znanje matematike, ki je potrebno za rešitev nalog, obsega celotno snov 1. in 2. letnika po učnem načrtu splošnih gimnazij, kotne funkcije, desetiški logaritem in eksponentno funkcijo.

V nalogah se lahko pojavijo novi pojmi, ki jih učni načrt ne obravnava, če so ti primerno razloženi v besedilu naloge. Na EOES se to praviloma zgodi.

Opomba: Navedene teme veljajo za državno tekmovanje. Za EOES vsebinski sklop, na osnovi katerega so narejene naloge, NIKOLI NI ZNAN VNAPREJ. 

Prijavnina

Pogoja za udeležbo na tekmovanju sta:

– Na tekmovanju lahko tekmujejo dijaki, ki so rojeni po 1. 1. 2007 (to je pogoj tudi na EOES) in so praviloma dijaki 1. in 2. letnikna srednjih šol. Tekmovanje poteka  v eni skupini. Dijaki se med seboj pomerijo v nalogah s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike.

– Prijavnina na tekmovanje je 2,5€ (z vključenim DDV). Ker je tekmovanje organizirano le za 1. in 2. letnike, je po mnenju ministrstva tekmovanje interesno.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz naravoslovja.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja

Izbor ekipe za Evropsko olimpijado eksperimentalne znanosti (EOES)

Komisija na strokovne priprave za izbor in udeležbo na mednarodnem tekmovanju povabi do deset najboljših tekmovalcev z državnega tekmovanja. V upravičenih razlogih lahko komisija povabi tudi več tekmovalcev.

ZOTKS vse tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili na strokovne priprave, o tem obvesti ter jih pozove, da na posebnem obrazcu potrdijo svojo udeležbo na pripravah in izboru. V nasprotnem bodo iz izbora izločeni. Po roku za potrditev bodo vsi kandidati na svoj elektronski naslov prejeli povabilo na prvo srečanje. O natančnem datumu in lokaciji bodo pravočasno obveščeni. V tem šolskem letu bodo priprave zaradi zgodnejšega datuma olimpijade prej kot v lanskem šolskem letu.

Na strokovnih pripravah, ki praviloma potekajo strnjeno v dveh do štirih dneh, tekmovalci poglobijo srednješolsko znanje in usvojijo dodatno znanje ter eksperimentalne veščine, potrebne za nastop na mednarodnem tekmovanju. Sestavni del strokovnih priprav je tudi sklepno izbirno tekmovanje, ki praviloma poteka posamično ter preverja pridobljeno znanje in eksperimentalne veščine. Strokovna komisija opravi dokončen izbor tekmovalcev, oblikuje ekipi in določi rezervi na podlagi rezultatov državnega tekmovanja in izbirnega tekmovanja.

V letu 2024 bo 22. Evropska olimpijada eksperimentalne znanosti potekala v Luxemburgu, med 7.  in 14. aprilom 2024. Na osnovi praktičnega dela bodo uvrščeni razdeljeni v dve ekipi.

Iz vsake izmed držav Evropske unije lahko tekmujeta dve ekipi; posamezno ekipo sestavljaljo trije dijaki. Ekipe med seboj tekmujejo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja, torej biologije, kemije in fizike. Do rešitev jih pripeljejo uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih izvajajo v laboratorijih znanstvenih inštitucij, kot so fakultete, inštituti. Celotno dogajanje traja sedem dni, dva dni po približno pet ur pa se dijaki ukvarjajo z nalogami.

Če bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto prva naslednja rezerva. Po pravilih Evropske olimpijade eksperimentalne znanosti (EOES) lahko posameznik na olimpijadi sodeluje največ dvakrat.

Odločitev Komisije ZOTKS za naravoslovje o olimpijski ekipi je dokončna.

Podporniki