Preskoči na vsebino

Konstruktorstvo

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja konstruktorstva in tehnologije obdelav in mladih tehnikov šol s prilagojenim programom (v nadaljevanju: tekmovanje) določa:

 • cilje, vsebino, opredelitev tekmovanja in organizatorja tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • opis organizacije tekmovanja,
 • postopek prijave na tekmovanje,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • napredovanje tekmovalcev po posameznih stopnjah,
 • pogoje za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • postopek razglasitve rezultatov,
 • postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov in izvedbo tekmovanja,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vire financiranja tekmovanja.

2. člen

(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • zagotavljanje praktičnega znanja in sposobnosti za reševanje problemov,
 • primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike in tehnologije,
 • popularizacija tehnike in tehnologije s poudarkom na konstruktorstvu in tehnologiji obdelav,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja različnih znanj na področju tehnike in tehnologije,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,
 • razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz znanja konstruktorstva (konstrukcijske rešitve, elementi statike, eletronika, elektrotehnika, krmiljenje in regulacija, tehnično risanje…) in spretnosti tehnologij obdelav različnih materialov (papir, les, umetne snovi, kovine).

Tekmovanje poteka na naslednjih področjih:

 • konstruktorstvo,
 • tehnologija obdelav,
 • iz učenčeve domače delavnice.

Posamezne panoge, v katerih poteka tekmovanje in pravila za njihovo izvedbo se vsako leto določijo z razpisom.

4. člen

(Opredelitev tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • regijsko (izbirno) tekmovanje in
 • državno tekmovanje.

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s šolami in društvi. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • z regijskimi organizatorji se dogovori za izvedbo regijskih tekmovanj,
 • zagotovi ustrezne prostore, opremo in gradiva za izvedbo državnega tekmovanja,
 • pripravi ustrezne šifrante,
 • izvede državno tekmovanje,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb in ocenjevalnih komisij za državno tekmovanje,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju ,
 • zagotovi objavo, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

6. člen

(Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s šolami in društvi. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • z regijskimi organizatorji se dogovori za izvedbo regijskih tekmovanj,
 • zagotovi ustrezne prostore, opremo in gradiva za izvedbo državnega tekmovanja,
 • pripravi ustrezne šifrante
 • izvede državno tekmovanje,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb in ocenjevalnih komisij za državno tekmovanje,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju ,
 • zagotovi objavo, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oziroma zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju. Udeleženec tekmovanja se s prijavo na tekmovanje zavezuje k dosledni uporabi določil tega pravilnika.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za namen izvedbe in organizacije tekmovanja hraniti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za organizacijo in izvedbo tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namen izvedbe tekmovanja, javne objave rezultatov, promocije tekmovanja, raziskovalne namene ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pridobiti izrecno pisno privolitev polnoletnega udeleženca oziroma starša ali zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, in sicer za namene izvedbe tekmovanja in javne objave rezultatov (doseženih priznanj). Šola pridobi, če se polnoletni udeleženci oziroma starši in zakoniti skrbniki mladoletnih udeležencev s tem strinjajo, tudi privolitev za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja, promocijo tekmovanja ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Pri tem mora šola, ki prijavlja udeleženca, polnoletnega udeleženca oziroma starše ali zakonite zastopnike mladoletnega udeleženca seznaniti z upravljavcem osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali, vsemi nameni uporabe osebnih podatkov, pravico ne dati privolitve za določene namene obdelave, pravico do preklica privolitve v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja tekmovanja v skladu z 21. členom Splošne uredbe.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pisno privolitev za zgoraj navedene namene hraniti najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih lahko tekmujejo predšolski otroci in učenci osnovnih šol v Sloveniji, v skladu z omejitvami za posamezno panogo iz 3. člena tega pravilnika.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije, vendar navedeno ne pomeni, da imajo pravico sodelovati na tekmovanju v svojem maternem jeziku.

Tekmovalne skupine se določijo vsako leto z razpisom.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Vsaka šola lahko na regijsko tekmovanje pošlje toliko tekmovalcev za posamezno skupino, kot je to določeno z razpisom.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do sredine avgusta objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS (naslov: www.zotks.si).

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • panoge, tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraje in gostitelje regijskega in državnega tekmovanja,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • podrobne opise in pravila za posamezne panoge,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Mentor ali učitelj tehnike in tehnologije tekmovalce prijavi v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (https://sistem.zotks.si/prijava/).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenim z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7. in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja Komisija določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje, določen v razpisu. Seznam se objavi v prijavnem sistemu.

14. člen

(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge za vse ravni pripravi Komisija.

Tekmovalne naloge so avtorsko delo. Materialne pravice za njih pripadajo organizatorju, moralne pravice pa avtorjem.

Za vse ocenjevalce Komisija ZOTKS izdela rešitve, merila in navodila o popravljanju tekmovalnih nalog, uporabo točkovnika in po potrebi organizira seminar za ocenjevalce.

Za učence italijanske narodnosti se pripravijo prevodi tekmovalnih nalog. Za učence dvojezičnih šol se pripravijo dvojezične naloge. Za učence in mladostnike s posebnimi potrebami se zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve.

Prevodi tekmovalnih nalog se pripravijo na podlagi prošnje, ki jo mora šola pisno nasloviti vsaj tri tedne pred šolskim tekmovanjem na organizatorja tekmovanja Kasnejše prijave za prevode tekmovalnih nalog se ne upoštevajo in učenci rešujejo tekmovalne naloge v slovenskem jeziku.

15. člen

(Tajnost nalog)

Komisija ZOTKS je odgovorna za tajnost tekmovalnih nalog do začetka reševanja le-teh in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave.

Vodja tekmovanja na šoli gostiteljici regijskega tekmovanja odpečati naloge komisijsko (ob prisotnosti še vsaj treh članov tekmovalne komisije) do 30 minut pred začetkom tekmovanja.

16. člen

(Hranjenje izdelkov s tekmovanja)

Šole, organizatorice regijskega tekmovanja hranijo pisne izdelke in ocenjevalne liste s tekmovanja do konca šolskega leta. Same izdelke odnesejo tekmovalci s seboj.

Dokumentacijo z državnega tekmovanja (pisne izdelke in ocenjevalne liste) hrani ZOTKS eno leto. Po preteku roka za hranjenje nalog le-te uniči. Same izdelke odnesejo tekmovalci s seboj.

Organizacija tekmovanja

17. člen

(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje v vseh panogah in skupinah na vseh ravneh traja od 90 do 180 minut. Čas trajanja tekmovanja v posamezni panogi se določi z razpisom.

18. člen

(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo biti razporejeni v prostoru tako, da lahko nemoteno in varno opravljajo svoje delo, rešujejo naloge in pri delu ne ovirajo drugih tekmovalcev. Nadzorne osebe morajo imeti pregled nad vsemi tekmovalci in nemoten dostop do vsakega tekmovalca.

19. člen

(Nadzorne osebe)

Potek na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje tekmovalna komisija posamezne skupine. Ta spremlja potek dela, skrbi za varnost tekmovalcev in jih opozarja na morebitne nepravilnosti pri delu z orodjem in stroji z vidika varnosti.

V primeru očitne kršitve določil tega pravilnika in aktualnega razpisa ter neupoštevanja navodil in opozoril članov komisije glede varnosti pri delu z orodjem in stroji se tekmovalec odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje. Enako se lahko zgodi, če komisija presodi, da tekmovalec ne obvlada varnega dela z orodjem in stroji. Odstranitev tekmovalca se vključno z razlogi zanjo vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če je tekmovalec izključen na regijskem tekmovanju, ne more nadaljevati s tekmovanjem na višji ravni. Odločitev o izključitvi je dokončna.

20. člen

(Dovoljeni pripomočki)

Z razpisom se določi, katero orodje, gradiva in pripomočke morajo tekmovalci prinesti s seboj na tekmovanje. Tekmovalci lahko uporabljajo le tisto orodje, gradiva in pripomočke, ki jih zagotovi organizator, oziroma jih morajo tekmovalci, v skladu z razpisom, prinesti s seboj. Tekmovalna komisija lahko prepove uporabo orodja ali pripomočkov, ki jih je tekmovalec prinesel s seboj, če oceni, da niso ustrezni.

21. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

 1. Regijsko tekmovanje vodi regijska tekmovalna komisija, sestavljena iz tekmovalnih komisij za posamezne panoge. Le-te praviloma sestavljajo mentorji, ki na tekmovanju sodelujejo in v skupini, za katero je predmetna komisija pristojna, nimajo svojega tekmovalca. Tekmovalne komisije za posamezne panoge sestavljajo predsednik in dva člana. Regijsko tekmovalno komisijo imenuje vodja regijskega tekmovanja.
 2. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije za tehniko in modelarstvo ter drugi strokovnjaki v skladu s 6. členom tega pravilnika. Državna tekmovalna komisija je razdeljena na tekmovalne komisije za posamezne panoge, sestavljene po enakem principu, kot je zapisano v prejšnjem odstavku.

22. člen

(Prehod iz nižje na višjo raven)

Na državno tekmovanje se iz posamezne tekmovalne skupine praviloma uvrstita prva dva tekmovalca pri skupinah, ki delajo v parih pa prva para. Izjema sta skupini K1 in K2, kjer iz vsakega razreda napreduje po en tekmovalec. Skupine so podrobno določene v razpisu. Na podlagi rezultatov udeležence določi Komisija.

23. člen

(Odgovornost za tekmovalce in tekmovanje)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Organizator je dolžan zagotoviti varne pogoje za delo tekmovalcev. Mentor lahko zavrne udeležbo na tekmovanju, če pogoji tekmovanja ne zagotavljajo varnega dela ali odstopajo od razpisa. V tem primeru je organizator nemudoma dolžan preveriti stanje in tekmovališče ustrezno urediti, ali odpovedati tekmovanje.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na in iz tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

Regijsko (izbirno) tekmovanje

24. člen

(Kraj in čas regijskega tekmovanja)

Regijsko tekmovanje izvedejo šole, ki se določijo z razpisom na podlagi predhodnih prijav in dogovorov. Tekmovanje se izvede hkrati na vseh lokacijah v času, kot je določeno z razpisom.

25. člen

(NAloge in oprema za regijsko tekmovanje)

Naloge rešitve, točkovnik in materiale za regijsko tekmovanje pripravi Komisija ZOTKS in jih po pošti, 2 dni pred tekmovanjem, pošlje na šolo gostiteljico, kjer jih šele na dan tekmovanja komisijsko odprejo.

Obvestilo o potrebnih materialih vodja posameznega regijskega tekmovanja prejme teden dni pred tekmovanjem. Stroje in orodje, ki jih v skladu z razpisom priskrbi organizator, zagotovi gostiteljska šola regijskega tekmovanja. V primeru nezadostnega števila strojev in orodja gostiteljska šola vsaj teden dni pred tekmovanjem pozove sodelujoče šole, da le-to prinesejo s seboj.

26. člen

(Naloge regijskih tekmovalnih komisij)

Šole gostiteljice imajo vlogo soorganizatorja regijskega tekmovanja za določeno območje in izvedejo te naloge:

 • določijo vodjo tekmovanja,
 • prevzamejo tekmovalne naloge od ZOTKS ter zagotovijo njihovo varno hrambo do pričetka tekmovanja,
 • pripravijo ustrezne prostore za izvedbo tekmovanja,
 • zagotovijo nadzorne osebe v prostorih, kjer bo potekalo tekmovanje in člane regijske ocenjevalne komisije za posamezne panoge,
 • na podlagi prijav pripravi ustrezno število tekmovalnih mest, strojev in orodja,
 • izvede tekmovanje v skladu s pravilnikom in navodili ZOTKS
 • ovrednoti naloge takoj po tekmovanju,
 • poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiS v roku, določenem z razpisom,
 • v sodelovanju z ravnateljem šole gostiteljice razglasi rezultate in podeli priznanja.

Državno tekmovanje

27. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas državnega tekmovanja sta določena z razpisom.

28. člen

(Šifriranje tekmovalnih nalog)

Na regijskem in državnem tekmovanju je šifriranje obvezno.

29. člen

(Vrednotenje izdelkov)

Vse izdelke tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

30. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Na regijskem tekmovanju prejme bronasta priznanja 1/3 tekmovalcev v vsaki skupini.

Število podeljenih priznanj je odvisno od:

 • števila udeležencev na državni stopnji (v nadaljnjem besedilu: N), ki je največ 500 in
 • mednarodni stopnji tekmovanja (v nadaljnjem besedilu: M).

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo srebrna in zlata priznanja.

Število zlatih priznanj (v nadaljnjem besedilu: Z) in srebrnih priznanj (v nadaljnjem besedilu: S) na državni stopnji tekmovanja je odvisno od:

 1. števila tekmovalcev na osnovni stopnji in
 2. od uspešnosti tekmovalcev na tekmovanju na mednarodni ravni, za udeležbo na katerem je pomemben uspeh na tem tekmovanju na državni ravni.

Število zlatih priznanj podeljenih glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji sme biti največ ZN in srebrnih največ SN.

Število dodatnih zlatih in srebrnih priznanj glede na uspeh na mednarodni ravni sme biti največ ZM in SM.

Zgornja meja števila podeljenih zlatih priznanj je ZN + ZM < 0,6 N. Zgornja meja števila podeljenih srebrnih priznanj je SN + SM < 0,6 N. Skupno število podeljenih priznanj je SN + SM + ZN + ZM < 0,8 N.

Glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji, se ZN in SN določi po naslednjih kriterijih:

 1. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji 50 ali manj, je ZN 2 in SN 3;
 2. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji večje od 50 in manjše kot 1000, je ZN 4 % tekmovalcev na osnovni stopnji ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 3. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 1000 in manjše od 2000, je ZN vsota 40 in 2 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 1000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 4. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 2000 in manjše od 5000, je ZN vsota 60 in 1 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 2000 ter SN 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
 5. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 5000, je ZN 90 in SN 300.

Če ima več tekmovalcev na koncu lestvice enako število točk, je dovoljeno odstopanje števila zlatih in srebrnih priznanja za največ 2 %. Število srebrnih priznanj ne sme presegati dvokratnika maksimalnega števila zlatih priznanj. V primeru, da pride do delitve točk pri tekmovalcih na zadnjem mestu za podelitev srebrnih priznanj in število prejemnikov srebrnega priznanja iz prejšnjega odstavka presega število zlatih priznanj, lahko Komisija ZOTKS za računalništvo odloči, da prag, potreben za dosego srebrnega priznanja, zviša.

Na predmetnem tekmovanju se bodo ZN in SN predvidoma podelile na zgornji meji še dopustnega števila ZN in SN; vse skladno z zgoraj navedenimi kriteriji in skladno s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki ga sprejme ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

31. člen

(Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj)

Po zaključku državnega tekmovanja pripravi ZOTKS razglasitev rezultatov v posamezni tekmovalni skupini. Potrdila za mentorje posreduje ZOTKS naknadno njihovim matičnim šolam. Zlata priznanja in nagrade lahko ZOTKS podeli na posebni slovesnosti.

32. člen

(Objava rezultatov in mesto objave)

Najpozneje dva delovna dneva po zaključenem državnem tekmovanju mora ZOTKS na svoji spletni strani (www.zotks.si) objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo skupno število točk, doseženo priznanje. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja. Rezultati so javno objavljeni največ tri leta.

33. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja za tekmovanja iz znanje pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja morajo biti podpisana in sicer:

 • priznanja s regijskega tekmovanja s podpisom ravnatelja gostiteljske šole in predsednika regijske tekmovalne komisije,
 • priznanja z državnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije ZOTKS za tehniko in modelarstvo.

Evidenco o izdanih priznanjih in ostalo dokumentacijo se hrani v arhivu ZOTKS.

34. člen

(Ugovor na vrednotenje nalog)

Če tekmovalec oz. njegov mentor meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov, lahko mentor v roku pol ure od razglasitve rezultatov s plačilom varščine 30 € pri Komisiji vloži pisni ugovor, ki mora vsebovati utemeljitev ugovora. Ugovor, ki ni vložen v skladu s pravilnikom, se zavrne.

Po prejemu ugovora in varščine Komisija nalogo takoj ponovno pregleda in poda mnenje o ugovoru, ki je dokončno. V primeru utemeljenega ugovora se varščina vrne, drugače se zadrži.

35. člen

(Objava nalog)

Naloge za vse skupine tekmovanja se praviloma objavijo na spletni strani ZOTKS najpozneje 7 delovnih dni po zaključenem državnem tekmovanju.

Financiranje tekmovanja

36. člen

(Financiranje regijskega in državnega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo regijskih in državnega tekmovanja zagotovi ZOTKS iz naslednjih virov:

 • sredstva pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
 • sredstva pridobljena s prijavninami na tekmovanje,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške državnega tekmovanja štejejo:

 • priprava nalog za vse ravni tekmovanja,
 • priprava gradiv za posamezne naloge,
 • delo državne tekmovalne komisije in zaposlenih na ZOTKS,
 • materialni stroški članov Komisije (strokovna literatura ipd.),
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in komisije,
 • potni stroški državne tekmovalne komisije,
 • spremljajoči program v času državnega tekmovanja,
 • priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad,
 • vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

37. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

38. člen

(Plačlo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi. Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

39. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje tehnike in tehnologije, ki sodelujejo pri tekmovanju.

40. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga lahko predsednik tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije, ki nadzoruje tekmovanje (prepisovanje, uporaba nedovoljenih sredstev, motenje so tekmovalcev), ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

41. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz znanja tehnike sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo ZOTKS. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika.

Pravilnik začne veljati, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja kemije.

Pravilnik je bil sprejet na seji Upravnega odbora dne, 31. 08. 2021 in velja do preklica.