Preskoči na vsebino

Modelarstvo

Spološni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz modelarstva (v nadaljevanju: tekmovanje) določa:

 • cilje, vsebino in organizatorja tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja,
 • kriterije za podeljevanje priznanj,
 • razglasitev rezultatov in ugovore na vrednotenje nalog,
 • vlogo in  naloge učiteljev in mentorjev,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen

(Cilji)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje že osvojenega znanja tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju tehnike in tehnologije,
 • razvijanje sposobnosti razumevanja znanosti in sposobnosti za inovativno povezovanje znanj iz različnih področij (tehnika in tehnologija, fizika, kemija…),
 • pridobivanje sposobnosti za uporabo pridobljenega teoretičnega znanja v praksi in pri reševanju problemov,
 • praktično učenje in spoznavanje naravnih zakonitosti aerodinamike, aerostatike, hidromehanike, konstruktorstva, statike ipd.,
 • spoznavanje različnih materialov in učenje njihove obdelave,
 • usposabljanje za natančnost pri delu ter za varno delo s stroji, ostrim orodjem, vnetljivimi snovmi ipd.,
 • razvijanje ustvarjalnosti in koordinacije dela rok in prstov, potrpežljivosti ter logičnega sklepanja,
 • primerjanje znanja in praktičnih spretnosti med učenci na področju tehnike in tehnologije,
 • odkrivanje nadarjenih za tehniko in tehnologijo in njihovo spodbujanje k nadaljnjemu razvoju talentov,
 • popularizacija tehnike in tehnologije ter naravoslovja tudi skozi športne dejavnosti,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja in usposabljanje za tehnične poklice,
 • ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave in tehnike, njihovih procesov in zakonitosti ter varovanja okolja, naravne in tehnične dediščine,
 • razvijanje zdravega tekmovalnega duha ter navajanje in usposabljanje mladih za učinkovito predstavitev in presojanje znanja in sposobnosti,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij.

3. člen

(Vsebina tekmovanja)

Tekmovanje poteka iz modelarstva, iz naslednjih področij:

 • letalsko modelarstvo,
 • raketno modelarstvo
 • ladijsko modelarstvo,
 • avto modelarstvo in
 • radiogoniometriranje.

Posamezne panoge, v katerih poteka tekmovanje in pravila  za njihovo izvedbo se vsako leto določijo z razpisom.

4. člen

(Opredelitev tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • regijsko (izbirno) tekmovanje in
 • državno tekmovanje.

5. člen

(Organizator tekmovanja)

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z različnimi organizacijami in šolami. Za strokovnost tekmovanja je odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in tehnologijo, za organizacijo pa ZOTKS.

ZOTKS opravlja naslednje naloge:

 • pripravi pravilnik in njegove spremembe in letni razpis za tekmovanje,
 • uskladi datume tekmovanja,
 • zagotovi ustrezne prostore za izvedbo državnega tekmovanja,
 • s šolami gostiteljicami se dogovori za izvedbo regijskega tekmovanja za OŠ na posamezni lokaciji,
 • izvede državno tekmovanje za OŠ in SŠ,
 • pripravi ustrezne šifrante,
 • zagotovi potrebno število nadzornih oseb za državno tekmovanje za OŠ in SŠ,
 • organizira vrednotenje izdelkov tekmovalcev na državnem tekmovanju za OŠ, SŠ,
 • izvede izbor in zagotovi udeležbo ekipe na mednarodni olimpijadi iz kemije,
 • zagotovi objavo in razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
 • zagotovi nagrade za najboljše in svečano podelitev teh nagrad, če sredstva to omogočajo,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo tekmovanja in za udeležbo na mednarodnem tekmovanju,
 • pripravi poročilo o tekmovanju.

6. člen

(Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo)

Za izvedbo tekmovanja je po strokovni plati pristojna in odgovorna Komisija ZOTKS za tehniko in modelarstvo (v nadaljnjem besedilu: Komisija). Komisijo imenuje Upravni odbor ZOTKS. Komisija opravlja naslednje naloge:

 • zagotovi strokovnost tekmovanja in ustreznost posameznih tekmovališč,
 • določi udeležence državnega tekmovanja na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja,
 • ugotovi vrstni red ter določi dobitnike medalj, na podlagi rezultatov,
 • rešuje morebitne ugovore na rezultate tekmovalcev.

Komisiji ZOTKS pomaga pri delu pisarna ZOTKS ter zunanji sodelavci, po potrebi.

7. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oziroma zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na tekmovanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na tekmovanje mora šola, ki prijavlja udeleženca, zagotoviti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov za udeležbo na tekmovanju. Udeleženec tekmovanja se s prijavo na tekmovanje zavezuje k dosledni uporabi določil tega pravilnika.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za namen izvedbe in organizacije tekmovanja hraniti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

8. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za organizacijo in izvedbo tekmovanja, lahko ZOTKS uporablja za namen izvedbe tekmovanja, javne objave rezultatov, promocije tekmovanja, raziskovalne namene ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pridobiti izrecno pisno privolitev polnoletnega udeleženca oziroma starša ali zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, in sicer za namene izvedbe tekmovanja in javne objave rezultatov (doseženih priznanj). Šola pridobi, če se polnoletni udeleženci oziroma starši in zakoniti skrbniki mladoletnih udeležencev s tem strinjajo, tudi privolitev za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja, promocijo tekmovanja ter obveščanja o drugih aktivnostih ZOTKS. Pri tem mora šola, ki prijavlja udeleženca, polnoletnega udeleženca oziroma starše ali zakonite zastopnike mladoletnega udeleženca seznaniti z upravljavcem osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali, vsemi nameni uporabe osebnih podatkov, pravico ne dati privolitve za določene namene obdelave, pravico do preklica privolitve v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja tekmovanja v skladu z 21. členom Splošne uredbe.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pisno privolitev za zgoraj navedene namene hraniti najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb ZOTKS dati na razpolago, v primeru tekmovanj, ki presegajo trajanje enega šolskega leta (kot na primer, a ne izključno, v primeru mednarodne olimpijade), pa vse do zaključka takšnega tekmovanja.

9. člen

(Pravica udeležbe na tekmovanju in tekmovalne skupine)

Na tekmovanjih lahko tekmujejo učenci osnovnih šol v Sloveniji, v skladu z določbami in omejitvami za posamezno panogo iz razpisa.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, tekmovalci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Tekmovalci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do tekmovanja na posamezni ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Tekmovalne skupine se določijo vsako leto z razpisom.

10. člen

(Dostopnost tekmovanja)

Vsaka šola lahko na regijsko tekmovanje pošlje toliko tekmovalcev za posamezno skupino, kot je to določeno z razpisom.

Razpis tekmovanja

11. člen

(Razpis tekmovanja)

Zveza za tehnično kulturo Slovenije najkasneje do sredine avgusta objavi razpis za tekmovanje za naslednje šolsko leto.

Razpis se objavi na spletni strani ZOTKS (naslov: www.zotks.si).

12. člen

(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega zlasti:

 • panoge, tekmovalne skupine in pogoje za udeležbo na tekmovanju,
 • čas  izvedbe posamezne ravni tekmovanja,
 • kraje, v katerih se izvaja regijsko in državno tekmovanje,
 • roke za prijavo na posamezno raven tekmovanja,
 • čas in kraj razglasitve rezultatov,
 • podrobne opise in pravila za posamezne panoge.

13. člen

(Prijava na tekmovanje)

Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri mentorju tehnike in tehnologije na šoli, ta pa mora šolo prijaviti za sodelovanje v informacijski sistem ZOTKiS, ki je dostopen preko spletne strani ZOTKS (https://sistem.zotks.si/prijava/).

Prijave morajo biti izvedene v roku, določenem z razpisom. Po roku prijave niso več mogoče.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, za katere so izpolnjeni pogoji iz 7. in 9. člena tega pravilnika.

Na podlagi rezultatov regijskega tekmovanja Komisija določi seznam tekmovalcev, ki so dosegli prag za državno tekmovanje, določen v razpisu. Seznam se objavi v sistemu ZOTKiS.

Organizacija tekmovanja

14. člen

(Priprava tekmovališč)

ZOTKS v sodelovanju s Komisijo zagotovi ustrezna tekmovališča za posamezne panoge za državno tekmovanje. Ustrezna tekmovališča za regijsko tekmovanje zagotovi vodja regijskega tekmovanja v sodelovanju z regijsko tekmovalno komisijo.

15. člen

(Tekmovalne komisije)

Tekmovanja na posamezni ravni vodijo tekmovalne komisije:

 1. Regijsko tekmovanje vodi regijska tekmovalna komisija, sestavljena iz tekmovalnih komisij za posamezne panoge. Le-te sestavljajo mentorji, ki na tekmovanju sodelujejo in v skupini, za katero je predmetna komisija pristojna, nimajo svojega tekmovalca. Tekmovalne komisije za posamezne panoge sestavljajo predsednik in dva člana. Regijsko tekmovalno komisijo imenuje vodja regijskega tekmovanja.
 2. Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo člani Komisije ter drugi strokovnjaki. Državna tekmovalna komisija je razdeljena na tekmovalne komisije za posamezne panoge, sestavljene po enakem principu, kot je zapisano v prejšnjem odstavku ter iz drugih strokovnjakov za področje, na katerem poteka tekmovanje.  Člane državne tekmovalne komisije imenuje glavni tajnik ZOTKS na predlog predsednika Komisije, ki je tudi njen predsednik.

16. člen

(Prehod iz nižje na višjo raven)

Na državno tekmovanje se iz posamezne skupine uvrstijo tekmovalci kot je določeno z razpisom in jih na podlagi rezultatov določi Komisija.

17. člen

(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo na in iz tekmovanja prevzamejo šola, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši oziroma zakoniti zastopniki.

Regijsko tekmovanje

18. člen

(Kraj in čas regijskega tekmovanja)

Regijsko tekmovanje izvedejo šole ali drugi organizatorji, ki se določijo z razpisom na podlagi predhodnih prijav in dogovorov. Tekmovanje se izvede v času, kot je določeno  z razpisom.

19. člen

(Naloge regijskih tekmovalnih komisij)

Predsednik tekmovalne komisije oziroma komisija:

 • se dogovori z ravnateljem gostiteljske šole za nemoten potek tekmovanja,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce, člane regijske ocenjevalne komisije in tekmovalnih komisij za posamezne panoge,
 • izvede tekmovanje,
 • ​poskrbi za vpis rezultatov v informacijski sistem ZOTKiS v roku, določenem z razpisom,
 • v sodelovanju s šolo gostiteljico razglasi rezultate in podeli priznanja.

Državno tekmovanje

20. člen

(Kraj in čas tekmovanja)

Kraj in čas državnega tekmovanja sta določena z razpisom.

Organizator lahko posamezno tekmovanje po lastni presoji, zaradi prenizkega števila prijavljenih ali zaradi višje sile odpove oziroma prestavi. Tekmovalce in mentorje v tem primeru obvesti o razlogih za odpoved in o morebitnem novem terminu.

21. člen

(Vrednotenje rezultatov)

Vse rezultate tekmovalcev na državnem tekmovanju vrednoti državna tekmovalna komisija.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in razglasitev rezultatov

22. člen

(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Prvi trije tekmovalci v vsaki panogi prejmejo medalje (zlato, srebrno in bronasto) in priznanja.

Prejemnike medalj določi Komisija po tekmovanju na podlagi rezultatov.

23. člen

(Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj)

Po zaključku državnega tekmovanja pripravi ZOTKS razglasitev rezultatov in podelitev kolajn. Priznanja tekmovalcem in potrdila za mentorje posreduje ZOTKS naknadno njihovim matičnim šolam. Priznanja in nagrade lahko ZOTKS podeli na posebni slovesnosti.

24. člen

(Objava rezultatov in mesto objave)

Najpozneje dva delovna dneva po zaključenem državnem tekmovanju mora ZOTKS na svoji spletni strani (www.zotks.si) objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, dosežen rezultat, doseženo priznanje. ZOTKS javno objavi na spletni strani le rezultate tistih tekmovalcev, ki so dosegli priznanja.

25. člen

(Priprava priznanj)

Vsa priznanja za tekmovanje pripravi ZOTKS in so obvezna. Podeljena priznanja morajo biti podpisana in sicer:

 • priznanja z regijskega tekmovanja s podpisom ravnatelja gostiteljske šole in predsednika regijske tekmovalne komisije,
 • priznanja z državnega tekmovanja s podpisom predsednika ZOTKS in predsednika Komisije ZOTKS za tehniko in modelarstvo.

26. člen

(Vodenje evidenc in hramba podatkov)

Evidenca o izdanih priznanjih in plaketah iz prejšnjega člena ter druga dokumentacija se hrani v arhivu ZOTKS.

ZOTKS vodi tudi evidenco izdanih potrdil mentorjem in evidenco o tekmovalcih, skladno z 31. členom Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj, ki ju hrani v arhivu ZOTKS 5 let od zaključka tekmovanja.

27. člen

(Ugovor na vrednotenje rezultatov)

Če tekmovalec oziroma njegov mentor meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz zapisanih rezultatov, lahko mentor še v času poteka tekmovanja vloži pri pristojni komisiji ugovor, ki mora biti utemeljen. Vsi ugovori se rešujejo sproti na posameznem tekmovališču in rešitve le teh so dokončne. Ugovora po zaključenem tekmovanju in objavi rezultatov ni možno podati.

Financiranje tekmovanja

28. člen

(Financiranje regijskega in državnega tekmovanja)

Šolska in državna tekmovanja so v nadaljevanju za potrebe tega člena poimenovana kot »selekcijska tekmovanja«.

Sredstva za izvedbo selekcijskih tekmovanj zagotovi ZOTKS iz teh virov:

 • sredstva pridobljena od ministrstva, pristojnega za šolstvo,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • lastna sredstva,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

Med stroške selekcijskega tekmovanja:

 • priprava nalog za vse ravni tekmovanja,
 • razmnoževanje tekmovalnih nalog in papir za regijsko in državno tekmovanje,
 • delo državne tekmovalne komisije in organizatorja
 • materialni stroški članov Komisije ZOTKS (strokovna literatura ipd.),
 • priprava in pošiljanje razpisov in vabil, priznanj in potrdil,
 • priprava seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelava in objava rezultatov,
 • diplome (priznanja) in potrdila,
 • nagrade za najboljše,
 • izdelava biltena,
 • prevodi v jezike narodnosti,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malica/kosilo za tekmovalce in državne tekmovalne komisije na državnem tekmovanju,
 • potni stroški državne tekmovalne komisije,
 • spremljajoči program v času tekmovanja,
 • priprava slovesnosti za podelitev zlatih priznanj in nagrad,
 • priprava in udeležba udeležencev iz Slovenije na mednarodni olimpijadi iz kemije,
 • vzdrževanje spletne strani in informacijskega sistema,
 • izpopolnjevanje mentorjev.

Šolam gostiteljicam regijskega tekmovanja za osnovne šole ZOTKS na podlagi računa povrne stroške za prehrano v določeni višini in druge v naprej dogovorjene materialne stroške, ki jih je šola imela z izvedbo tekmovanja.

29. člen

(Prijavnina na tekmovanje)

ZOTKS lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi ZOTKS.

30. člen

(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko ZOTKS določi, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja honorira oziroma nagradi. Višino plačila za delo in nagrade določi ZOTKS.

Drugo

31. člen

(Izpopolnjevanje)

ZOTKS lahko enkrat letno pripravi strokovni seminar za mentorje in učitelje tehnike in tehnologije, ki sodelujejo pri tekmovanju. Izpopolnjevanje lahko poteka v dogovoru z Zavodom RS za šolstvo in se objavi v Katalogu stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.

32. člen

(Kršenje pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika ter članov pristojne tekmovalne komisije.

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga lahko predsednik tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Če tekmovalec krši določila tega pravilnika, aktualnega razpisa in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije oziroma člana komisije, ki nadzoruje tekmovanje, če ovira izvedbo tekmovanja, ga lahko predsednik pristojne tekmovalne komisije izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca se vpiše v zapisnik tekmovanja z navedbo razloga za izločitev.

33. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju iz modelarstva sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo ZOTKS. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika.

Pravilnik začne veljati, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o tekmovanju iz znanja modelarstva (različne kategorije).

Pravilnik je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZOTKS 31. 08. 2021 in velja do preklica.