Preskoči na vsebino

Mladi raziskovalci

Splošni del

1. člen

(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o projektih na področju mladinskega raziskovalnega dela v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju: ZOTKS) določa:

 • cilje projektov na področju mladinskega raziskovalnega dela,
 • vlogo Komisije ZOTKS za mladinsko raziskovalno delo in tabore,
 • projekte in srečanja v sklopu mladinskega raziskovalnega dela (namen, razpise, organizacijo in potek, vlogo komisij),
 • mednarodno sodelovanje.

2. člen

(Cilji projektov na področju mladinskega raziskovalnega dela)

Cilji projektov na področju mladinskega raziskovalnega dela so:

 • usmerjati mlade pri raziskovalnem delu,
 • ponuditi mladim možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
 • omogočiti mladim, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
 • omogočiti mladim, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
 • naučiti mlade, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,
 • naučiti mlade kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
 • vzpostaviti sodelovanje med mladimi nadarjenimi raziskovalci ter izobraževalnimi ustanovami in podjetji,
 • omogočiti najboljšim mladim raziskovalcem, da se predstavijo na tekmovanjih oz.srečanjih v mednarodnem prostoru.

3. člen

(Projekti in srečanja v sklopu mladinskega raziskovalnega dela)

V sklopu mladinskega raziskovalnega dela poteka/jo:

 • srečanja mladih raziskovalcev na regijski oz. mestni in državni ravni,
 • tabori zlasti s področja naravoslovja in tehnike,
 • drugi projekti.

Komisija ZOTKS za mladinsko raziskovalno delo in tabore

4. člen

(Opredelitev komisije)

ZOTKS za pomoč na strokovnih področjih imenuje Komisijo ZOTKS za mladinsko raziskovalno delo in tabore (v nadaljevanju: komisija). Komisija je sestavljena iz strokovnjakov, ki delujejo na področju mladinskega raziskovalnega dela. Komisijo imenuje upravni odbor ZOTKS na predlog glavnega tajnika.

5. člen

(Pristojnosti in naloge komisije)

Pristojnosti in naloge komisije so:

 • priprava strokovnih izhodišč in predlogov za področje mladinskega raziskovalnega dela in taborov v organizaciji ZOTKS,
 • povezovanje izobraževalnih ustanov s predstavniki gospodarstva in drugih zainteresiranih institucij,
 • iskanje novih rešitev za nadgradnjo in izboljšanje dela na področju mladinskega raziskovalnega dela,
 • druge pristojnosti in naloge, opredeljene v tem pravilniku in razpisih za področja, ki jih pokriva komisija.

Komisiji pri delu pomaga delovna skupnost ZOTKS.

Srečanje mladih raziskovalcev

6. člen

(Namen srečanj)

Namen srečanj je:

 • zgodaj uvajati mlade v znanost in znanstveno-raziskovalno delo,
 • popularizirati znanost med mladimi, predvsem na področju naravoslovja in tehnike,
 • odkrivati nadarjene učence in dijake,
 • prispevati k razvoju posameznikov in njihovih idej ter potencialov in jim tako pomagati pri oblikovanju kariere in lastne samopodobe,
 • naučiti mlade predstaviti svoje lastne ideje in izdelke,
 • ponuditi mladim možnost za kakovostno preživljanje prostega časa,
 • spodbujati mlade k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti in raziskovalni dejavnosti.

7. člen

(Ravni tekmovanja)

Srečanja mladih raziskovalcev potekajo na dveh ravneh:

 • na mestni oz. regijski ravni,
 • na državni ravni (v nadaljevanju: državno srečanje).

8. člen

(Srečanja na mestni oz. regijski ravni)

Srečanja na mestni oz. regijski ravni praviloma potekajo samostojno v organizaciji koordinatorjev regijskih oz. mestnih srečanj. ZOTKS se s koordinatorji regijskih oz. mestnih srečanj dogovarja o:

 • področjih in temah raziskovalnih nalog,
 • pogojih in kriterijih za uvrstitev na državno srečanje,
 • razpisu za državno srečanje, terminskih rokih in načinu prijave,
 • drugih  skupnih  nalogah  in  dejavnostih,  ki  prispevajo  k  bolj  kakovostni  izvedbi državnega srečanja.

9. člen

(Opredelitev državnega srečanj)

Državno srečanje poteka v sklopu infrastrukturnega programa Gibanje znanost mladini pri ZOTKS, ki je namenjen podpori raziskovalne dejavnosti, predvsem med mladimi.

10. člen

(Organizator državnega srečanja)

Organizator državnega srečanja je ZOTKS. Strokovni del državnega srečanja vodi Komisija ZOTKS za mladinsko raziskovalno delo in tabore (v nadaljevanju: komisija).

11. člen

(Razpis državnega srečanja)

Razpis državnega srečanja je za posamezno šolsko leto objavljen najkasneje v mesecu oktobru v šolskem letu, na katerega se nanaša. Razpis je objavljen na spletni strani ZOTKS in javno dostopen.

12. člen

(Razpisana področja državnega srečanja)

Za državno srečanje so vsako leto v razpisu za tekoče šolsko leto razpisana področja, na katerih udeleženci predstavijo svoje raziskovalne naloge.

13. člen

(Vsebina arzpisa državnega srečanja)

V razpisu državnega srečanja so natančno opredeljene vse informacije, ki jih avtorji raziskovalnih nalog, njihovi mentorji in preostali poleg določil tega pravilnika potrebujejo za pripravo na državno srečanje.

Razpis vsebuje:

 • kraj in datum izvedbe državnega srečanja,
 • roke za prijavo na državno srečanje,
 • način prijave na državno srečanje,
 • razpisana področja,
 • največje število raziskovalnih nalog, ki se lahko s posameznega regijskega oz. mestnega srečanja uvrstijo na državno srečanje,
 • kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih nalog.

14. člen

(Pogoji za udeležbo na državnem srečanju)

Osnovni pogoj za udeležbo na državnem srečanju je uvrstitev na regijskem oz. mestnem srečanju, in največje število raziskovalnih nalog iz posamezne regije oz. mesta, ki se lahko uvrstijo na državno srečanje, določeno na osnovi povprečnega števila raziskovalnih nalog na regijskih oz. mestnih srečanjih v preteklih treh letih, kar je vsako leto opredeljeno v razpisu državnega srečanja za tekoče šolsko leto.

Teme raziskovalnih nalog so lahko poljubno izbrane. Priporočene so aktualne teme, tudi obravnava problematike iz domačega okolja, še posebej v sodelovanju z lokalno skupnostjo, gospodarstvom ali drugimi zainteresiranimi, ki preko ZOTKS lahko teme raziskovalnih nalog tudi razpišejo.

Raziskovalne naloge morajo udeleženci predložiti v predpisanem roku in na način, ki je opredeljen v razpisu za posamezno šolsko leto. Raziskovalne naloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku ter v obliki, ki ustreza uveljavljenim standardom na posameznih področjih raziskovalnega dela.

Izjeme glede uporabe slovenskega jezika so raziskovalne naloge, ki obravnavajo področje tujih jezikov, o čemer strokovno oceno poda matična komisija. Pri takšnih raziskovalnih naloga je dopustna uporaba tujega jezika. Nalogo, ki je pripravljena v tujem jeziku in ne obravnava uporabe tujega jezika, lahko komisija zavrne.

15. člen

(Pravica do udeležbe)

Na državnem srečanju lahko sodelujejo učenci zadnjih štirih razredov osnovnih šol in dijaki srednjih šol z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti, ki ustrezajo določilom tega pravilnika in pogojem, navedenim v razpisu državnega srečanja za šolsko leto, v katerem državno srečanje poteka, ter so bili za uvrstitev na državno srečanje izbrani na regijskem oz. mestnem srečanju.

16. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na državnem srečanju je prostovoljno.

Učitelji oz. mentorji udeležencev morajo udeležence in starše oz. zakonite skrbnike mladoletnih udeležencev pred udeležbo na državnem srečanju seznaniti s tem pravilnikom. Za prijavo mladoletnih oseb na državno srečanje mora prijavitelj zagotoviti pisno dovoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov za udeležbo na državnem srečanju.

17. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za potrebe organizacije in izvedbe državnega srečanja, lahko ZOTKS uporablja za namene izvedbe državnega srečanja, objavo rezultatov, promocijo državnega srečanja ter obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS. Prijavitelj je dolžan zagotoviti pisno soglasje staršev oz. zakonitih skrbnikov za uporabo osebnih podatkov, za navedbo imena in priimka ter šole udeleženca pri objavi rezultatov, za objavo raziskovalne naloge ter za objavo fotografije udeleženca s tekmovanja ali razglasitve rezultatov na spletni strani ali v tiskanih gradivih ZOTKS.

18. člen

(Potek državnega srečanja)

Državno srečanje poteka po dvokrožnem sistemu na način, kot ga opredeljuje razpis.

19. člen

(Predstavitev raziskovalnih nalog na državnem srečanju)

Predstavitve raziskovalnih nalog na državnem srečanju potekajo po področjih. Predstavitev pred strokovno komisijo na področju, katerega pokriva tema raziskovalne naloge, je javna in traja največ deset (10) minut. Predstavitvi lahko sledijo vprašanja strokovne komisije ali poslušalcev. Organizator udeležencem zagotovi tablo ali pano, računalnik in projektor. Poslušalci si lahko delo ogledajo in z avtorjem/i diskutirajo.

Avtor oziroma avtorji naj na zagovoru predvsem:

 • pojasni/jo, zakaj je/so raziskovalno nalogo izdelal/i,
 • izpostavi/jo izvirnost in raziskovalno odličnost naloge,
 • predstavi/jo cilj naloge ali hipoteze,
 • pojasni/jo bistvo naloge brez navajanja nepotrebnih podatkov,
 • jasno, pregledno in strnjeno predstavi/jo izvirne rezultate naloge,
 • predstavi/jo morebitni eksperimentalni del naloge.

20. člen

(Oblika in sestava raziskovalnih nalog na državnem srečanju)

Raziskovalna naloga mora vsebovati:

 • naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, področje, ime šole, naslov šole, ime in priimek avtorja/ev, ime in priimek mentorja/ve in morebitnega/ih somentorja/ev, letnico in kraj izdelave,
 • kazalo,
 • povzetek, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela in naj ne presega 3.500 znakov (s presledki vred),
 • uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave in navedene najpomembnejše reference ter natančno opredeljen cilj naloge,
 • vsebinski  del,  ki  naj  bo  strukturiran  v  skladu  s  standardi  na  posameznem raziskovalnem področju,
 • zaključek,  v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav,
 • seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge.

V vsakoletnem razpisu se lahko določijo dodatni elementi, ki jih mora vsebovati raziskovalna naloga.

21. člen

(Vrednotenje raziskovalnih nalog na državnem srečanju)

Naloge ocenjujejo člani strokovne komisije, ki je pristojna za posamezno področje. Strokovno komisijo vodi predsednik. Člani posamezne strokovne komisije v prvem krogu pregledajo in ovrednotijo raziskovalne naloge, ki so se uvrstile na državno srečanje, in na podlagi kriterijev, opredeljenih v razpisu za posamezno šolsko leto, ocenijo naloge ter jih razvrstijo po točkah. Na predstavitvi na državnem srečanju člani strokovne komisije preverijo kandidatovo samostojnost pri oblikovanju raziskovalne naloge, raziskovalni pristop, metode dela in rezultate, sistematičnost in smiselnost podanega gradiva ter splošno znanje.

Po končani predstavitvi člani strokovne komisije na podlagi ocenjenega pisanega izdelka in predstavitve uskladijo mnenja o oceni raziskovalnih nalog in v skladu z ocenjevalnimi kriteriji raziskovalne naloge razvrstijo, kar predstavijo in utemeljijo na razglasitvi rezultatov.

22. člen

(Razglasitev rezultatov, priznanja in nagrade)

Udeleženci državnega srečanja glede na dosežen rezultat ob koncu državnega srečanja prejmejo ustrezna priznanja in nagrade. Rezultati državnega srečanja so objavljeni po koncu državnega srečanja, razglasitve pa potekajo na koncu državnega srečanja v krogu skupin na posameznih področjih. Najpozneje v štirinajstih (14) dneh ZOTKS objavi končne rezultate na svoji spletni strani.

ZOTKS lahko podeli zlata priznanja in nagrade na posebni slovesnosti.

23. člen

(Objava in hramba raziskovalnih nalog)

Oddane raziskovalne naloge, ki sodelujejo na državnem srečanju, so last ZOTKS. Raziskovalne naloge po koncu srečanja ZOTKS preda v hrambo Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, v elektronski obliki pa jih lahko objavi na spletu.

24. člen

(Ugovor na ocenjevanje in rezultate ter individualni vpogled v ocenjevalni list)

Če udeleženec državnega srečanja ali njegov mentor meni, da bi morala biti določena raziskovalna naloga bolje ocenjena, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov po koncu srečanja, lahko mentor v roku treh (3) delovnih dni po zaključku državnega srečanja vloži pisni ugovor, ki ga mora obrazložiti. Ugovor se vloži pri ZOTKS. Ugovor obravnava komisija za pritožbe, pristojna za državno srečanje. Komisija za pritožbe pošiljatelju ugovora v roku osem (8) delovnih dni poda pisni odgovor. Pisni odgovor komisije za pritožbe je dokončen.

Vsak udeleženec državnega srečanja ima pravico do vpogleda v ocenjevali list, ki ga je strokovna komisija izpolnila za njegovo raziskovalno nalogo. Prošnjo za vpogled v ocenjevalni list mora vložiti pri ZOTKS v roku treh (3) delovnih dni po zaključku državnega srečanja.

ZOTKS lahko z razpisom srečanja določi, da je ob vložitvi ugovora ali prošnje za vpogled v ocenjevalni list potrebno plačati pristojbino sicer ugovora ne bo obravnavala oziroma, ne bo dovolila vpogleda v ocenjevalni list. V tem primeru se z razpisom določi tudi višino pristojbine.

25. člen

(Izločitev raziskovalnih nalog)

Raziskovalne naloge se ne morejo udeležiti državnega srečanja oz. so izločene v naslednjih primerih ter odvzeta dosežena priznanja::

 • če strokovna komisija ugotovi, da raziskovalna naloga po vsebini, kakovosti, obliki, področju raziskovanja ali drugih kriterijih ne ustreza razpisnim pogojem,
 • če raziskovalna naloga ne vsebujejo vseh predpisanih sestavin iz tega pravilnika in razpisa za posamezno šolsko leto,
 • če se bistveni podatki iz elektronske prijave ne ujemajo s podatki, ki so zapisani na raziskovalni nalogi (npr. različni avtorji),
 • če raziskovalna naloga ni izvirno avtorsko delo mlade/ga raziskovalca/ke,
 • če raziskovalna naloga ni bila prijavljena in oddana v skladu s tem pravilnikom in razpisom za posamezno šolsko leto.

ZOTKS

26. člen

(Vloga ZOTKS)

 • poskrbi za izvedbo državnega srečanja,
 • sodeluje z izvajalci regijskih oz. mestnih srečanj,
 • nudi pomoč mentorjem mladih raziskovalcev,
 • zagotovi finančna sredstva za izvedbo državnega srečanja,
 • zagotavlja informacije o državnem srečanju,
 • poskrbi za objavo rezultatov z državnega srečanja,
 • po zaključku državnega srečanja in rešenih vseh morebitnih ugovorih pripravi končno vsebinsko in finančno poročilo o državnem srečanju,
 • skrbi za arhiviranje dokumentacije.

Komisija

27. člen

(Vloga komisije)

 • obravnava razpis za posamezno šolsko leto in poda mnenje,
 • uskladi datum državnega srečanja,
 • predlaga člane strokovnih komisij za posamezno šolsko leto,
 • usmerja in nadzoruje delo strokovnih komisij za določeno področje,
 • nudi strokovno pomoč mentorjem mladih raziskovalcev,
 • izbere udeležence mednarodnih srečanj mladih raziskovalcev.

Komisiji pri delu pomaga delovna skupnost ZOTKS.

28. člen

(Vloga strokovnih komisij)

Strokovna komisija za posamezno področje:

 • v prvem krogu pregleda in ovrednoti raziskovalne naloge, ki so se uvrstile na državno srečanje,
 • na predstavitvi preveri kandidatovo samostojnost pri oblikovanju naloge, raziskovalni pristop, metode dela in rezultate, sistematičnost in smiselnost podanega gradiva ter splošno znanje,
 • ob zaključku državnega srečanja poskrbi za razglasitev rezultatov na področju, ki ga pokriva.

29. člen

(Sestava strokovnih komisij)

Strokovne komisije so sestavljene iz najmanj treh članov, strokovnjakov s področja, ki ga strokovna komisija pokriva.

Strokovne komisije na predlog komisije oz. njenega predsednika imenuje glavni tajnik ZOTKS.

30. člen

(Finančna sredstva)

Finančna sredstva za izvedbo državnega srečanja zagotovi ZOTKS. Viri sredstev so:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • prispevki partnerjev,
 • sredstva pridobljena iz javnih razpisov ter
 • drugi viri.

Tabori s področja naravoslovja in tehnike

31. člen

(Splošna opredelitev)

Tabori s področja naravoslovja in tehnike (v nadaljevanju: tabori) predstavljajo projekt Mladini prijazna znanost, ki deluje v sklopu infrastrukturnega programa Gibanje znanost mladini pri ZOTKS in je namenjen podpori raziskovalne dejavnosti, predvsem med mladimi. V sklopu taborov izvajamo:

 • mladinske raziskovalne tabore,
 • ustvarjalne poletne šole.

32. člen

(Namen )

Namen je:

 • popularizirati naravoslovne ter tehnične vsebine med mladimi,
 • povečati zanimanje za znanost med mladimi,
 • motivirati mlade za njihovo nadaljnjo šolsko in študijsko pot na področju tehnike in naravoslovja,
 • uvesti mlade v znanstveno-raziskovalno delo,
 • spodbujati mlade pri iskanju lastnih inovativnih idej in pri njihovem uresničevanju,
 • prispevati k razvoju mladih in njihovih idej ter potencialov in jim tako pomagati k oblikovanju njihove samopodobe,
 • naučiti mlade predstaviti svoje lastne ideje in izdelke,
 • ponuditi mladim možnost za kakovostno preživljanje prostega časa.

33. člen

(Opredelitev mladinskega raziskovalnega tabora)

Na mladinskem raziskovalnem taboru:

 • mentorji udeležencem predstavijo metode znanstveno-raziskovalnega dela, prilagojene ciljni skupini, ki jih udeleženci uporabljajo pri praktičnem delu,
 • mentorji udeležence uvedejo v pripravo raziskovalne naloge,
 • se udeleženci naučijo samostojno predstavljati pridobljene podatke oz. rezultate,
 • imajo rezultati oz. pridobljeni podatki praviloma uporabno vrednost,
 • se udeleženci praviloma seznanijo vsaj z enim delodajalcem z vsebinskega področja, na katerega se tabor nanaša.

34. člen

(Opredelitev ustvarjalne poletne šole)

Na ustvarjalni poletno šoli:

 • udeleženci na podlagi pridobljenega teoretičnega znanja izvedejo eksperiment ali pa zasnovo za obširnejši projekt, ki ga kasneje lahko razvijejo v raziskovalno nalogo,
 • udeleženci tekom svojega dela iščejo odgovore na vprašanja, ki se jim porodijo, ter tako sami oz. s pomočjo mentorjev pridejo do končnih odgovorov oz. rešitev,
 • udeleženi se naučijo samostojno predstavljati pridobljene podatke oz. rezultate.

35. člen

(Ravni taborov)

Tabori potekajo na državni, regionalni in lokalni ravni. Programi na državni ravni so namenjeni udeležencem iz vse Slovenije, programi na regionalni oz. lokalni ravni pa praviloma udeležencem iz regije oz. lokalnemu prebivalstvu.

36. člen

(Organizator)

Organizator taborov je ZOTKS. Posamezni tabor lahko poteka v sodelovanju s partnerji.

37. člen

(Priprava in izbor vsebin)

Vsebine za tabore se nanašajo na vsebine, ki jih v sklopu svojih drugih aktivnosti pokriva ZOTKS. Priprava vsebin oz. programov poteka v sodelovanju s člani komisije in drugimi sodelavci ZOTKS, pristojnimi za posamezna področja.

38. člen

(Partnerji oz. soorganizatorji)

ZOTKS nekatere tabore izvaja v sodelovanju s partnerji oz. soorganizatorji. Vsako leto lahko ZOTKS povabi k sodelovanju partnerje oz. soorganizatorje, s katerimi oblikuje vsebine oz. programe.

39. člen

(Vloga ZOTKS)

ZOTKS preuči vse predlagane vsebine oz. programe ter jih ob pomoči komisije potrdi ali zavrne. Pri izboru programov ZOTKS upošteva poslanstvo, vizijo in strategijo ZOTKS. ZOTKS je odgovorna za izvedbo taborov ter pripravo končnega poročila o poteku.

40. člen

(Dogovori s soorganizatorji oz. partnerji)

Za tabore, ki jih ZOTKS organizira skupaj s partnerjem oz. soorganizatorjem, ZOTKS s slednjim podpiše dogovor o sodelovanju, v katerem so opredeljene vsebina, razdelitev nalog ter finančna struktura posameznega programa.

41. člen

(Pravica do udeležbe)

Na taborih lahko sodelujejo mladi, ki za to izrazijo interes ter imajo privoljenje staršev oz. zakonitih skrbnikov, če so mladoletni. Starost udeležencev na posameznem taboru je opredeljena v razpisu vsebine oz. programa. ZOTKS lahko določi posebne kriterije za udeležbo na posameznem taboru.

42. člen

(Prispevek za udeležbo)

Višina prispevka za udeležbo na posameznem taboru je odvisna od višine sredstev, potrebnih za izvedbo tabora, ter od zagotovljenih finančnih virov. Višina prispevka zagotavlja delno kritje vseh stroškov.

Za vsak posamezni tabor ZOTKS ob razpisu določi višino prispevka.

43. člen

(Brezplačna udeležba)

ZOTKS najboljšim na tekmovanjih iz znanja in srečanjih, ki potekajo v organizaciji ZOTKS, kot nagrado podarja brezplačno udeležbo na taboru po lastni izbiri. Kriteriji, kdo prejme možnost za brezplačno udeležbo, se določijo za vsako šolsko leto posebej v razpisih za tekmovanja in srečanja.

44. člen

(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje udeležencev na taborih je prostovoljno.

Udeleženci se morajo pred udeležbo na taboru seznaniti s pogoji za udeležbo, ki jih navede ZOTKS, prav tako morajo starši oz. zakoniti skrbniki mladoletnih udeležencev slednje seznaniti s temi pogoji za udeležbo. Polnoletni udeleženci oz. starši oz. zakoniti skrbniki mladoletnih udeležencev pred začetkom tabora podpišejo izjavo o udeležbi.

Izjava o udeležbi opredeljuje:

 • naziv tabora, katerega se bo udeleženec udeležil, kraj ter termin izvajanja,
 • način plačila prispevka za udeležbo,
 • morebitno upravičenost do brezplačne udeležbe,
 • potrditev seznanitve s tem pravilnikom,
 • postopke v primeru kršenja navodil mentorjev na taboru,
 • postopke v primeru poškodovanja tuje lastnine,
 • upravičenost do povrnitve vplačanega prispevka,
 • uporabo podatkov,
 • uporabo fotografij, posnetih med taborom.

45. člen

(Potek tabora)

Izvedbo celotnega programa koordinira vodja tabora, ki je skupaj z mentorji odgovoren za izvajanje programa, Vodjo tabora in mentorje imenuje ZOTKS, kateri so vodja in mentorji za svoje delo tudi odgovorni.

V času bivanja na taboru so udeleženci dolžni upoštevati hišni red in navodila vodje in mentorjev. V primeru hujšega kršenja navodil na taboru si vodstvo pridržuje pravico udeležencu/ki onemogočiti nadaljnjo udeležbo na taboru, o tem pa obvesti tudi starše oz. zakonite skrbnike mladoletne/ga udeleženca/ke. Starši oz. zakoniti skrbniki so v tem primeru dolžni priti po udeleženca/ko.

V skladu z veljavno zakonodajo uživanje alkohola in drog ter kajenje na taborih ni dovoljeno.

46. člen

(Zavarovanje in varnost)

Vsi udeleženci tabora in mentorji na taborih so nezgodno zavarovani s strani ZOTKS.

ZOTKS je odgovorna za kakovostno in varno bivanje udeležencev in mentorjev v času trajanja tabora.

47. člen

(Uporaba podatkov)

Podatke, ki jih ZOTKS pridobi za potrebe organizacije in izvedbe taborov, lahko ZOTKS uporablja za namene izvedbe programov, objavo rezultatov, promocijo programov ter obveščanje o drugih aktivnostih ZOTKS. S prijavo in udeležbo na taboru polnoletni udeleženec oz. starši oz. zakoniti skrbniki mladoletnega udeleženca soglašajo z uporabo podatkov, v kar privolijo tudi s podpisom izjave, opredeljene v 44. členu tega pravilnika.

48. člen

(Finančna sredstva)

Finančna sredstva za izvedbo taborov zagotovi ZOTKS. Viri financiranja so:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
 • prispevki udeležencev,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • prispevki partnerjev,
 •  sredstva pridobljena iz javnih razpisov ter
 • drugi viri.

Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih in srečanjih

49. člen

(Udeležba na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih)

ZOTKS zagotavlja udeležbo mladih raziskovalcev iz Slovenije na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih mladih raziskovalcev. Na predlog strokovnih komisij izmed najbolje ocenjenih nalog izbere tiste, katerih avtor/ji se bo/do udeležil/i mednarodnih tekmovanj mladih raziskovalcev.

Udeležba se ureja oziroma omogoča s Pozivom za sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih in srečanjih mladih raziskovalcev.

Poziv za mednarodna tekmovanja in srečanja MR

Drugo

50. člen

(Drugi projekti)

ZOTKS v sklopu svojih aktivnosti na področju mladinskega raziskovalnega dela organizira tudi druga srečanja in projekte, za katere se smiselno uporabi ta pravilnik, če zanje ne veljajo drugi pravilniki, razpisi oz. relevantni dokumenti.

Končne določbe

51. člen

(Kršenje pravilnika)

ZOTKS, komisija, strokovne komisije, udeleženci projektov in srečanj, njihovi mentorji in starši oz. zakoniti skrbniki so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila ZOTKS oz. predsednika pristojne komisije.

Če član komisije oz. katere od strokovnih komisij ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne komisije, ga lahko predsednik pristojne komisije razreši članstva v komisiji. Razrešitev vpiše v zapisnik seje, na kateri je bil član razrešen.

52. člen

(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o projektih na področju mladinskega raziskovalnega dela sprejme upravni odbor ZOTKS v sodelovanju s Komisijo ZOTKS za mladinsko raziskovalno delo in tabore. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpiše glavni tajnik ZOTKS. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

Z začetkom veljavnosti novega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjih pravilnikov o projektih na področju mladinskega raziskovalnega dela.