Preskoči na vsebino

Kemija za dijake

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave

do 14. ure

Šolsko tekmovanje

Začetek med 13.30 in 14.30

Rok za vpis rezultatov šolskega tekmovanja

Objava seznama udeležencev državnega tekmovanja

Državno tekmovanje

Lokacija tekmovanja

Državno tekmovanje bo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

Vsebina tekmovanja

Tekmovalna skupina Vsebine tekmovanja
1. letnik Šolsko izbirno tekmovanje
Vključuje naslednje vsebine:

 • varno eksperimentalno delo
 • ločevanje zmesi
 • zgradba atoma, masa atoma
 • delci (gradniki) snovi
 • povezovanje delcev
 • elektronegativnost in narava kemijske vezi
 • masni deleži elementov v spojini in v zmesi
Državno tekmovanje
Vključuje vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še:

 • elemente v periodnem sistemu (viri elementov in spojin v naravi, skupine elementov s sorodnimi lastnostmi, kovine)
 • simbolni zapisi in enačba kemijske reakcije
 • množina snovi in kemijska reakcija kot snovna sprememba
 • plinski zakon
2. letnik Šolsko izbirno tekmovanje
Vključuje vsebine šolskega izbirnega in državnega tekmovanja skupine 1. letnika in dodatno še:

 • kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba
 • raztopine
 • hitrost kemijskih reakcij
 • kemijsko ravnotežje, ravnotežna konstanta
 • ravnotežja v vodnih raztopinah
Državno tekmovanje
Vključuje vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še:

 • reakcije oksidacije in redukcije
 • alkalijske kovine in halogeni
 • elementi v periodnem sistemu, področja v periodnem sistemu
 • lastnosti izbranih elementov in spojin pomembnih za biološke sisteme in sodobne tehnologije
3. letnik Šolsko izbirno tekmovanje
Vključuje naslednje vsebine:

 • zgradba molekul organskih spojin, njihovo poimenovanje
 • zgradba in lastnosti ogljikovodikov
 • zgradba in lastnosti halogeniranih ogljikovodikov
 • zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin (alkoholi, aldehidi, ketoni in etri)
 • izomerija (položajna, verižna, funkcionalna, geometrijska)
Državno tekmovanje
Vključuje vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še:​

 • zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin (karboksilne kisline in njihovi derivati, ogljikovi hidrati)
 • imenovanje zahtevnejših organskih spojin z več različnimi funkcionalnimi skupinami
 • optična izomerija (kiralnost, center kiralnosti, enantiomer, število možnih optičnih izomerov, zapis optičnih izomerov v stereokemijski in Fischerjevi projekcijski formuli, primerjava optičnih izomerov, opredelitev monosaharidov z relativno konfiguracijo L/D)
 • usmerjanje skupin pri elektrofilni aromatski substituciji
 • okoljske vsebine, kisle padavine, topla greda in ozonska luknja
4. letnik Šolsko izbirno tekmovanje
Vključuje vsebine šolskega izbirnega in državnega tekmovanja skupine 1. letnika, 2. letnika in 3. letnika.
Državno tekmovanje
Vključuje vsebine šolskega tekmovanja in dodatno še:

 • zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin (lipidi)
 • zgradba in lastnosti organskih dušikovih spojin
 • zgradba in lastnosti polimerov

Na vsaki ravni tekmovanja bodo prisotne tudi naloge povezane z eksperimentalnim delom. V nalogah na vsaki ravni se lahko pojavijo vsebine, ki presegajo teme iz razpisa in običajno niso obravnavana pri pouku. V tem primeru bo ta vsebina ustrezno razložena v besedilu naloge.

Pripravljalna gradiva

Priporočena literatura za 1. letnik SŠ
 1. N. Bukovec: Kemija za gimnazije 1, DZS, Ljubljana, 2009.
 2. A. Godec, I. Leban: Atomi in molekule, Modrijan, Ljubljana, 2009.
 3. A. Smrdu: Kemija – Snov in spremembe 1, Jutro, Ljubljana, 2009.
 4. I. Devetak, F. Perdih: Kemija 1. Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije, MK, Ljubljana, 2012.
 5. I. Devetak, F. Perdih: Kemija 1, Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2023.
Priporočena literatura za 2. letnik SŠ
 1. N. Bukovec: Kemija za gimnazije 1, DZS, Ljubljana, 2009.
 2. N. Bukovec: Kemija za gimnazije 2, DZS, Ljubljana, 2010.
 3. A. Smrdu: Kemija – Snov in spremembe 2, Jutro, Ljubljana, 2010.
 4. A. Godec, I. Leban: Kemijske reakcije – učbenik za kemijo v gimnaziji, Modrijan, Ljubljana, 2010.
Priporočena literatura za 3. letnik SŠ
 1. D. Dolenc, B. Šket: Kemija za gimnazije 3, DZS, Ljubljana, 2010.
 2. Š. Tršek, J.Cerkovnik: Verige in obroči- učbenik za kemijo v gimnaziji, Modrijan, Ljubljana, 2011.
 3. A. Smrdu: Kemija – Snov in spremembe 3, Jutro, Ljubljana, 2010.
 4. M. Vrtačnik, N. Zupančič Brouwer: Organska kemija za gimnazije, TZS, Ljubljana, 2001.
 5. M. Graunar, M. Podlipnik, T. Cvirn Pavlin: Kemija za gimnazije 3, Učbenik za organsko kemijo, DZS, Ljubljana, 2020.
 Priporočena literatura za 4. letnik SŠ
 1. N. Bukovec: Kemija za gimnazije 1, DZS, Ljubljana, 2009
 2. N. Bukovec: Kemija za gimnazije 2, DZS, Ljubljana, 2010.
 3. A. Godec, I. Leban: Atomi in molekule, Modrijan, Ljubljana, 2009.
 4. A. Smrdu: Kemija – Snov in spremembe 1, Jutro, Ljubljana, 2009.
 5. A. Smrdu: Kemija – Snov in spremembe 2, Jutro, Ljubljana, 2010.
 6. A. Smrdu: Kemija – Snov in spremembe 3, Jutro, Ljubljana, 2010.
 7. I. Devetak, F. Perdih: Kemija 1. Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije, MK, Ljubljana, 2012.
 8. A. Godec, I. Leban: Kemijske reakcije – učbenik za kemijo v gimnaziji, Modrijan, Ljubljana, 2010.
 9. Š. Tršek, J.Cerkovnik: Verige in obroči- učbenik za kemijo v gimnaziji, Modrijan, Ljubljana, 2011.
 10. M. Vrtačnik, N. Zupančič Brouwer: Organska kemija za gimnazije, TZS, Ljubljana, 2001.
 11. M. Graunar, M. Podlipnik, T. Cvirn Pavlin: Kemija za gimnazije 3, Učbenik za organsko kemijo, DZS, Ljubljana, 2020.
 12. I. Devetak, F. Perdih: Kemija 1, Učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2023

Prijavnina

Prijavnine NI, ker tekmovanje izpolnjuje pogoje za selekcijsko tekmovanje.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz kemije.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja

Vse najboljše z državnega tekmovanja in vse, ki jih kemija še posebej zanima, lahko mentorji prijavijo na prvi izbirni test. Število prijav je načeloma omejeno na 5 na šolo.

Za reševanje nalog na prvem testu je potrebno dobro gimnazijsko znanje kemije. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov na prvem testu nimajo nalog iz organske kemije, dijaki iz četrtih letnikov pa.

Na pripravah, ki sledijo v drugi polovici januarja in kasneje, bomo poglobili dijaško znanje na vseh področjih kemije, saj bodo nadaljnji testi enotni za vse. Sestavni del strokovnih priprav je tudi sklepno izbirno tekmovanje. V ekipo se bodo uvrstili štirje, ki bodo na izbirnem tekmovanju dosegli najboljši rezultat. V kolikor bi se kateri od kandidatov, ki se je uvrstil v olimpijsko ekipo, pozneje odpovedal sodelovanju v ekipi, ali se mednarodne olimpijade iz katerihkoli razlogov ne bi mogel udeležiti, zasede njegovo mesto v ekipi naslednji najvišje uvrščeni kandidat na izbirnem testu.

Naslednja kemijska olimpijada, 52. po vrsti, bo potekala od 21-31 julija 2024 v Riyadu, Saudovi Arabiji.

Podporniki