Preskoči na vsebino

Kemija za učence

Ključni datumi

Rok za oddajo prijave

do 14. ure

Šolsko tekmovanje

Začetek med 12.45 in 13.30

Rok za vpis rezultatov šolskega tekmovanja

Objava seznama uvrščenih na regijsko tekmovanje

ob 12. uri

Regijsko tekmovanje

15 lokacij

Objava seznama uvrščenih na državno tekmovanje

Državno tekmovanje

ob 12.00

Lokacija tekmovanja

Lokacije regijskega tekmovanja  so:

Oznaka regije Gostiteljica tekmovanja
MA OŠ Janka Glazerja, Ruše
LB OŠ Šmartno v Tuhinju
DA OŠ Šmihel, Novo mesto
PA OŠ Franceta Prešerna, Črenšovci
GA OŠ A. T. Linharta, Radovljica
KA OŠ Franja Goloba, Prevlje
KP OŠ Oskarja Kovačiča, Škofije
GR OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica
PT OŠ Ljudski vrt, Ptuj
NA OŠ Rudolfa Ukoviča, Podgrad
ZD OŠ Šmarje – Sap
CA OŠ Zreče
CB OŠ Dobje
LA OŠ ob Rinži, Kočevje
MB OŠ Maksa Durjave, Maribor

Državno tekmovanje gosti Fakulteta za kemija in kemijsko tehnologijo UL

 

Vsebina tekmovanja

Tekmovalna skupina Vsebine tekmovanja
8. razred Šolsko izbirno tekmovanje
 • kemijske vsebine iz učnega načrta predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu (zmesi in čiste snovi, raztopine, metode ločevanja čistih snovi iz zmesi, fizikalne in kemijske spremembe, voda (mehka, trda), zrak, onesnaževanje)
 • kemija je svet snovi: pomen kemije in kemijskih poklicev; varno delo v laboratoriju; snovi, njihove lastnostih in spremembe (agregatna stanja na submikroskopski ravni); čiste snovi – elementi in spojine;  snovi so iz delcev – gradniki snovi (atomi in molekule); simboli in formule (zapisi in poimenovanje binarnih spojin)
 • atom in periodni sistem elementov (PSE): zgradba atoma – atomsko jedro, elektronska ovojnica (razporeditev elektronov po lupinah,valenčni elektroni); vrstno in masno število; izotopi; lega elementa v PSE (perioda, skupina); nastanek ionov iz atomov (kationi, anioni)
Regijsko tekmovanje
 • vsebine šolskega tekmovanja,
 • povezovanje delcev (ionska in kovalentna vez),
 • relativna atomska in relativna molekulska masa ter masni delež,
 • zapis in urejanje kemijskih reakcij.
Državno tekmovanje
 • vsebine regijskega tekmovanja,
 • elementi v periodnem sistemu elementov: naravni viri elementov in spojin; relativno atomska in molekulska masa; masni delež elementov v spojinah; kovinske in nekovinske lastnosti elementov; glavne skupine PSE (alkalijske kovine, zemeljskoalkalijske kovine, izbrani prehodni elementi (železo, baker, živo srebro, zlato); halogeni, žlahtni plini); izbrani elementi v sodobnih tehnologijah (silicij), agronomiji (dušik in fosfor), nanotehnologiji (ogljik).
9. razred Šolsko izbirno tekmovanje
 • vsebine 8. razreda,
 • kisline, baze in soli,
 • raztopine, topnost, masni delež in masna koncentracija,
 • družina ogljikovodikov s polimeri (viri, zgradba, delitev, poimenovanje, fizikalne lastnosti in reaktivnost, okoljske težave vezane na uporabo ogljikovodikov in njihovih derivatov).
Regijsko tekmovanje
 • vsebine šolskega tekmovanja,
 • kisikova družina organskih spojin (alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri – zgradba, funkcionalne skupine, poimenovanje, uporaba, fizikalne lastnosti in reaktivnost).
Državno tekmovanje
 • vsebine regijskega tekmovanja,
 • kisikova družina organskih spojin (maščobe, mila, ogljikovi hidrati),
 • dušikova družina organskih spojin
 • množina snovi.

Na vsaki ravni tekmovanja v 8. in 9. razredu bodo prisotne tudi naloge povezane z eksperimentalnim delom. Na šolskem tekmovanju je od 10 tekmovalnih nalog ena naloga takšna, ki izhaja neposredno iz eksperimenta, na regijski ravni sta to do dve, na državni ravni pa so to do tri naloge. Vsebina eksperimentov je vezana na razpisano vsebino.

Pripravljalna gradiva

Pomagate si lahko z nalogami na našem spletnem mestu in s priporočeno literaturo. Podan je pregled učbenikov, ki so potrjeni. Priporočamo, da ne uporabljate učbenikov in drugih gradiv, ki ne veljajo več.

– A. Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek-Žigon: Kemija danes 1, Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8). 1. izd., DZS, Ljubljana, 2010.
– A. Gabrič, S. A. Glažar, M. Slatinek-Žigon, M. Graunar: Kemija danes 2, Učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 9). 1. izd., DZS, Ljubljana, 2010.
– S. A. Glažar, M. Graunar, B. Modec, Barbara Šket, Boris Šket: Kemija danes: učenje z nalogami: zbirka nalog za 8. in 9. razred devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8), (Raziskovalec 9). 1. izd., DZS, Ljubljana, 2010.
– S. A. Glažar, A. Godec, M. Vrtačnik, K. S. Wissiak Grm: Moja prva kemija 1: kemija za 8. razred devetletne osnovne šole. 1. izd., Modrijan, Ljubljana, 2009.
– S. A. Glažar, A. Godec, M. Vrtačnik, K. S. Wissiak Grm: Moja prva kemija 2: kemija za 9. razred devetletne osnovne šole, Učbenik. 1. izd., Modrijan, Ljubljana, 2008.
– A. Kornhauser, M. J. Frazer: Pogled v kemijo 8, Učbenik za osmi razred osnovne šole. 1. izd., Cankarjeva založba, Ljubljana, 2003.
– A. Kornhauser, M. J. Frazer: Pogled v kemijo 9, Učbenik za deveti razred osnovne šole. 1. izd., Mladinska knjiga, Ljubljana, 2005.
– M. Košele, V. Ferk, M. Fir, M. Sajovec, T. Pufič, J. Lešnik: Kemija 8, Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole, TZS, Ljubljana, 2004.
– I. Zbašnik Zabovnik, R. Ipavec, N. Režek Donev, I. Sajovic, S. Jamšek: Kemija 9, Učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole, TZS, Ljubljana, 2005.
– A Smrdu: Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole, Jutro, Ljubljana, 2012
– A. Smrdu: Od atoma do makromolekule. Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole, Jutro, Ljubljana, 2013.
– I. Devetak, T. Cvirn Pavlin, S. Jamšek: Peti element 8- učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole, Rokus Klett, Ljubljana 2010.
– I. Devetak, T. Cvirn Pavlin, S. Jamšek, V. Pahor: Peti element 9- učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole, Rokus Klett, Ljubljana 2011.
– M. Slapničar, N. Kolaković: Kemija 8, Samostojni delovni zvezek s poskusi za kemijo v osmem razredu osnovne šole, 2. izd., Mladinska knjiga, Ljubljana, 2021.
– S. A. Glažar, A. Godec, M. Vrtačnik, K. Wissiak Grm: Moja prva kemija 1, Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, 1. izd., Modrijan, Ljubljana, 2020.
– M.Slapničar, N. Kolaković: Kemija 9, Samostojni delovni zvezek s poskusi za kemijo v devetem razredu osnovne šole, 1. izd., Mladinska knjiga, Ljubljana, 2022.
– S. A. Glažar, A. Godec, M. Vrtačnik, K. Wissiak Grm: Moja prva kemija 2, Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole, 1. izd., Modrijan, Ljubljana, 2021.

Prijavnina

Prijavnine NI, ker tekmovanje izpolnjuje pogoje za selekcijsko tekmovanje.

Razglasitev rezultatov in nagrade

Rezultati bodo objavljeni v skladu s 32. in 33. členom Pravilnika o tekmovanju iz kemije.

Podelitev zlatih priznanj in nagrad bo na posebni prireditvi v juniju 2024. Datum in lokacija prireditve bosta določena naknadno in objavljena na spletni strani ZOTKS. Vsi nagrajenci bodo prejeli vabila na prireditev.

Srebrna in bronasta priznanja prejmejo tekmovalci na šolo. V primeru napačnega vnosa podatkov v ZOTKiS, si ZOTKS pridržuje pravico zaračunavanja stroškov, ki nastanejo s ponovnim pošiljanjem priznanj.

Najuspešnejši tekmovalci v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na strokovni ekskurziji, ki jo bo organizirala ZOTKS v letu 2024.

Najboljši trije v posamezni skupini prejmejo za nagrado brezplačno udeležbo na enem izmed taborov, ki jih bo organizirala ZOTKS v poletnih mesecih 2024.

Način izbora ekipe za mednarodna tekmovanja

V ekipo za Mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado, ki je praviloma vsako leto konec novembra ali v začeteku decembra, se uvrsti šest (6) osmošolk/osmošolcev ali devetošolk/devetošolcev, ki so izbrani po merilih, zapisanih v nadaljevanju.

 1. Za člane olimpijske ekipe lahko kandidirajo učenke in učenci 8. in 9. razreda osnovne šole (v šolskem letu N-1/N oziroma preteklem šolskem letu), ki 31. decembra v letu olimpijade (leto N) še ne bodo dopolnili 16. let.
 2. V preteklem šolskem letu (ko so obiskovali 8. ali 9. razred) so se udeležili tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja in na državnem tekmovanju dosegli najboljša mesta. Tako se na osnovi svojega rezultata uvrstijo v ožji izbor okoli 50 kandidatov za končno olimpijsko ekipo (približno 25 najboljših tekmovalcev s tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja in/ali približno 25 najboljših tekmovalcev s tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja). V primeru deljenja mest, se v ožji izbor lahko uvrsti več kot 25 tekmovalcev s tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja. Izmed vseh jih bomo na koncu in glede na zadnji izbirni preizkus, v olimpijsko ekipo izbrali šest (6).
 3. Kandidate povabimo na prve spomladanske priprave (proti koncu junija), ki so za vse, ki bi se želeli udeležiti prvega izbirnega preizkusa, obvezne.
 4. Po zaključenih spomladanskih pripravah se izvede prvi izbirni preizkus. Preizkus traja tri ure in kandidati za člane ekipe rešujejo naloge iz vseh treh naravoslovnih področij (fizika, kemija, biologija).
 5. V nadaljnji ožji izbor kandidatov za olimpijsko ekipo se uvrsti 12 učenk in učencev, ki so na prvem izbirnem preizkusu dosegli najboljše rezultate.
 6. V drugi polovici avgusta oziroma začetku septembra, organiziramo nove intenzivne priprave, ki se jih morajo izbrani kandidati obvezno udeležiti.
 7. Po zadnjih pripravah (predvidoma konec septembra) organiziramo drugi izbirni preizkus, na katerem kandidati za člane ekipe zopet rešujejo naloge iz vseh treh naravoslovnih področij (fizika, kemija, biologija). Izbirni preizkus tekmovanje traja vsaj tri polne ure.
 8. V olimpijsko ekipo se uvrsti šest učenk oziroma učencev, ki so na drugem izbirnem preizkusu dosegli najboljši rezultat.
 9. Po izbiri ekipe, se v oktobru/novembru za člane olimpijske ekipe organizirajo tretje priprave, ki so za vse člane ekipe obvezne.

Podporniki